4.0-368 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fix OS X wxWidgets complaining.
4.0-367 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fix GUI-less build. Also potentially OS X. We now require libpng due to our screenshot code relying on it now. WXWidgets links in libpng by itself so it isn't noticed in a wxwidgets build. OS X seems ...
4.0-366 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Goto crosses initialization error. Sorry.
4.0-365 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Reworked Screenshot saving. Now OGL doesn't rely on WX for PNG saving. FlipImageData supports (pixel data len > 3) now. TextureToPng is now in ImageWrite.cpp/h Video Common depends on zlib and png. D3...
4.0-364 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fixed ZComploc and Zfreeze values being incorrectly saved.
4.0-363 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες More warning fixes, OSX build fix.
4.0-362 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Use libpng for saving images. TODO: Needs threading done similiar to OGL backend. Fixes issue 6779.
4.0-361 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες build fix
4.0-360 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες more warning fixes
4.0-359 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες atlbase not needed. Interim fix until I get png done.
4.0-358 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Windows requires memory to be included to use unique_ptr
4.0-357 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Remove our two instances of auto_ptr and replace it with unique_ptr. auto_ptr has been deprecated.
4.0-356 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Support texture and screenshot dumping using WIC, no XP support.
4.0-355 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Revert "D3D: Reintroduce depencency on D3DX11 because it's the most straightforward way to bring back some broken features."
4.0-354 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες warnings and code formatting
4.0-353 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Jit64: don't flush clean FPRs
4.0-352 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Jit64: don't unnecessarily load registers
4.0-351 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Jit64: use AVX instructions in some places
4.0-350 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες x64: support VEX opcode encoding
4.0-349 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Jit64: Fix and re-enable psq_l for W=1