3.5-1691 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'join-wiimote-scanning-thread'
3.5-1687 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Allow setting dsp on thread via game ini.
3.5-1686 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Add hotkeys to increase/decrease the frame limit.
3.5-1685 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Make hotkeys for togglign IR, AR, efb copies and fog settings configurable.
3.5-1684 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες simplify my last commit
3.5-1683 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες remove printf in shader uid generation
3.5-1682 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Removing the 'Clearing code cache' OSD message in Release builds
3.5-1681 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες fix movie player on linux
3.5-1680 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Some minor cleanup.
3.5-1679 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Changing the Nunchuk stick axis from center to center + 1
3.5-1678 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Adding Nunchuk stick calibration
3.5-1677 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Qualcomm Swap hack isn't needed anymore due to the new StreamBuffer type.
3.5-1676 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Another check for OpenGL ES 3.
3.5-1675 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Good Job Windows. Fixes compiling...
3.5-1674 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Didn't mean to disable hacked buffer.
3.5-1673 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Enable the shader cache on GLES3 now that the shaders compile fine on Mali and Adreno.
3.5-1672 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Remove the broken buffers bug on Mali hardware since it isn't needed anymore using the glBufferData route in the StreamBuffer class.
3.5-1671 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Add the new glBufferData stream buffer type to the streambuffer class which is hugely more efficient on Mali drivers.
3.5-1670 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix Android Build.
3.5-1669 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Change from using glDrawElements/glDrawElementsBaseVertex to glDrawRangeElements/glDrawRangeElementsBaseVertex. On Mali, this reduces a internal function usage from 8% to off the charts.