3.5-1879 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες NetPlay: Rework pad mapping
3.5-1878 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες ogl: rework DriverDetails framework + detect UBO mesa bug
3.5-1877 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Only show valid files in the file browser.
3.5-1876 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Removed the Sync GPU option from the F-Zero GX ini as it slows the game down by a great deal. Made Dual Core mode the default for this game.
3.5-1875 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'OpenAL-sane-defaults'
3.5-1872 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Gameini database update. Call of Duty 2: Big Red One, Medal of Honor Rising Sun, Tony Hawk's American Wasteland, Spider-Man 2, GoldenEye Rogue Agent are updated/added.
3.5-1871 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] General cleanup. Add more documentation.
3.5-1870 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Change the .settings file to target Java 1.6 instead of 1.5.
3.5-1869 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Turns out the sidebar XML could also be simplified.
3.5-1868 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Simplify the XML layout for the about menu. Remove unused strings.
3.5-1867 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Remove fragments from the Android Manifest XML. These shouldn't be defined here (nor do they need to. They're fragments, not activities).
3.5-1866 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Format all Java files to be consistent.
3.5-1865 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Make the previous commit parlane approved in terms of boolean conditions.
3.5-1864 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Fix a bug in FolderBrowser.java which was causing an incomplete directory structure to show.
3.5-1863 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Make two class variables in InputConfigFragment private. If left the way they were, they could be accessed by other classes in its package, which is not intended.
3.5-1862 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Remove unused code from InputConfigFragment. This was for when the option to draw onscreen controls was in this menu instead of video preferences.
3.5-1861 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix the fix to AVX support detection
3.5-1860 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Remove outdated documentation files
3.5-1859 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Fixed a bug where the config files might not load correctly upon launch. If the initial files existed, it wouldn't load the configs. This fixes that.
3.5-1858 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Allow users to be able to choose where they want the APK installed.