3.5-2386 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] No need to use startActivityForResult in DolphinEmulator.java any more. Just some leftover stuff from the big refactor.
3.5-2385 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Fix the name of the parameters in some unused interface methods.
3.5-2384 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες No, i don't check what i committed before pushing to master, one week before a release.
3.5-2383 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Create blank ini file before editing it, if it doesn't already exists. This prevents the editor from prompting to create it.
3.5-2382 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Made defaults "explicitly defaulted" for PolarSSL Fixes issue 6601
3.5-2381 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'global-user-directory'
3.5-2368 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] slwx/srwx/srawx implementations.
3.5-2367 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Add LSRS emitters, and ASR{S} register emitters. Fixes encoding in LSR emitter.
3.5-2366 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] fmaddsx and fmaddx implementations.
3.5-2365 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] stmw implementation.
3.5-2364 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] stfd and stfdu implementations.
3.5-2363 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] cntlzwx implementation.
3.5-2362 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] ps_madds0 and ps_madds1 implementations.
3.5-2361 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] lfdu and stfsu implementations.
3.5-2360 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] lfsu implementation.
3.5-2359 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Fixes srawix implementation.
3.5-2358 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Make sure the default config file has fastmem disabled.
3.5-2357 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες NetPlayServer: Drop all the pads for a client when she disconnects
3.5-2356 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'geckoos-fix'
3.5-2347 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Explicitly set the defaults for the CPU settings.