3.5-1504 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας small index generator optimiztions
3.5-1503 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας fix warning: format '%x' expects argument of type 'unsigned int*', but argument 3 has type 'u8* {aka unsigned char*}'
3.5-1502 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge in JP's change to fix audio stuttering with OpenAL.
3.5-1501 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Add an about screen that shows build revision.
3.5-1500 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'audio_misc'
3.5-1496 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας forgot to add free() to the previous malloc change
3.5-1495 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας replace alloca with malloc to fix windows builds
3.5-1494 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας fix deb-x64 and osx-x64 builds after soundtouch update
3.5-1493 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας update soundtouch to svn revision 173
3.5-1492 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας update zlib to v1.2.8
3.5-1491 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Fix ant build?
3.5-1490 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Remove SimonVT menudrawer library. Move to Google's support library for their navigation drawer support. Overall cleanup.
3.5-1489 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Revert "Added optimizations to ClassifyFloat/Double functions in Mathutil.cpp and to PPCCache.cpp"
3.5-1488 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας When loading a save state in read only that mismatches the current movie, load the input prior to the save state from the save state's movie, instead of using the current movie's input up to that poin...
3.5-1487 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Save sync gpu setting to dtm header.
3.5-1486 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας fix gcc warning, probably also the logic
3.5-1485 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Revert "Create our OGL context on the same thread in the OpenGL backend. Same issue with Qualcomm not working with threading correctly."
3.5-1484 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] When running OpenGL ES 3 backend, we've got to switch the screen coordinates or bad things happen. Adds a Driver bug that causes swap every single flush. Hard requirement currently to see /a...
3.5-1483 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Remove saturate function define in GLSL since we use clamp everywhere instead. Change the function defines over to just regular defines since Qualcomm can't handle function defines at all it seems.
3.5-1482 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας BPMemory: Assign a more descriptive name to a field in the genmode register.