3.5-1159 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix ARM building.
3.5-1158 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Pull updated translations from Transifex.
3.5-1157 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix some more strings for translation, and update the catalog.
3.5-1156 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Suppress warnings.
3.5-1155 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix build on OS X
3.5-1154 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'new-ax-hle'
3.5-1124 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες real buildfix
3.5-1123 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Probably a sloppy buildfix.
3.5-1122 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix loading of "themes" with non-ascii character names. Fixed issue 6189. Why did GetUserPath return a non-const ref to string..?
3.5-1121 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες We can use unordered_map without pain now!
3.5-1120 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες More log elaborating. Final time I'm doing this.
3.5-1119 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Update function descriptions in GCPad.cpp and Wiimote.cpp
3.5-1118 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix CMake warning.
3.5-1117 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες As requested apply the same changes made by rev 6958822f1957 to the D3D9 backend. handle v-sync changed while the emulation is running. thanks to neobrain for pointing the missing functionality.
3.5-1116 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'osx-libcxx'
3.5-1108 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Some more logging typos and clarifications. Missed these in my last commit.
3.5-1107 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Disable dual source blend until a valid support test is found
3.5-1106 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix some typos and correct some capitalizations in the log messages.
3.5-1105 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Use a brute force approach to test for Dual source blend support. Sorry for a direct commit to the main branch but i need fast feedback, and i don't want to leave problematic code in the main branch f...
3.5-1104 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Add retina display support for Mac.