3.5-1484 πριν από 7 χρόνια [Android] When running OpenGL ES 3 backend, we've got to switch the screen coordinates or bad things happen. Adds a Driver bug that causes swap every single flush. Hard requirement currently to see /a...
3.5-1483 πριν από 7 χρόνια Remove saturate function define in GLSL since we use clamp everywhere instead. Change the function defines over to just regular defines since Qualcomm can't handle function defines at all it seems.
3.5-1482 πριν από 7 χρόνια BPMemory: Assign a more descriptive name to a field in the genmode register.
3.5-1481 πριν από 7 χρόνια [Android] Qualcomm glGetShaderInfoLog returns a max of 1024 bytes(tested) for the log, and glGetShaderiv with GL_INFO_LOG_LENGTH /always/ returns 0 on compile failure.
3.5-1480 πριν από 7 χρόνια Whoops, look like the previous commit was also the case with VideoDX9
3.5-1479 πριν από 7 χρόνια Fix a char buffer destination size in Render.cpp for VideoDX11.
3.5-1478 πριν από 7 χρόνια Fix a free that should have been a delete.
3.5-1477 πριν από 7 χρόνια Partial revert of 0247b2a97a1d. I'll add a work around for Qualcomm in a bit. Qualcomm shader compiler failing was only due to floating suffixes not whole function defines. Qualcomm video driver devs ...
3.5-1476 πριν από 7 χρόνια [Android] Gamepad input. Refactor JNI native functions to all pull from a single class instead of everywhere willy-nilly
3.5-1475 πριν από 7 χρόνια buffer fixes found via cppcheck/tetsuo--
3.5-1474 πριν από 7 χρόνια don't define clipPos twice
3.5-1473 πριν από 7 χρόνια Merge branch 'shader-uids-awesome'.
3.5-1415 πριν από 7 χρόνια Fixes Issue 6353 Remove extract apploader/dol from top level
3.5-1414 πριν από 7 χρόνια Handle 1 partition only, fixes Issue #6353
3.5-1413 πριν από 7 χρόνια Revert "Adding Travis CI script"
3.5-1412 πριν από 7 χρόνια Adding Travis CI script
3.5-1411 πριν από 7 χρόνια Build fix: Android NDK doesn't support any locale switching.
3.5-1410 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Set the locale per-thread instead of globally when generating shaders. Add cross-compatible versions of newlocale, uselocale and freelocale.
3.5-1409 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Equalising the 32 and 64 bit state compression
3.5-1408 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Build fix