3.5-1841 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες ogl: fix the range of glDrawRangeElements
3.5-1840 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες ogl: use texture_2d instead of renderbuffer for realxfb + efb2ram fbo
3.5-1839 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες ogl: remove glBindFragDataLocation
3.5-1838 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Forgot to document the new parameter used in SaveConfigToDolphinIni() in the last change. Fixed that.
3.5-1837 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Turn SaveConfigToDolphinIni() into a static method. Now saving settings to the ini config just uses one call in PrefsFragment.onDestroy().
3.5-1836 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Remove the loading toast messages from the UI. These really don't need to be here since the things they were used for took very, very little time to load.
3.5-1835 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Decouple Dolphin.ini config file saving from GameListActivity. It doesn't make sense to save the config AFTER control is returned from PrefsFragment to GameListActivity, since the main purpo...
3.5-1834 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Simplify saving settings to the ini file. Since the setting names are known, there's no reason to loop through them.
3.5-1833 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Correctly check for AVX support in x64CPUDetect
3.5-1832 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Change the settings menu a little more. Instead of the settings being a single view with settings from all components being displayed, I have broken it into sections. This future-proofs the ...
3.5-1831 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες pixelShaderGen: also execute alpha test for always fail with late z test
3.5-1830 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Gameini database update for Tom Clancy's Splinter Cell, Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent, Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory and Super Mario Sunshine (Japanese). Fixes issue 6504. Fixes is...
3.5-1829 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] If one requests a FPR to not preload but then later ask it to preload. Make sure to preload it at that time. Would have caused issues with having to make sure the non-preloaded regs were always ...
3.5-1828 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] Add ps_sum0 and a disabled ps_madd.
3.5-1827 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] Disable floating loadstores as they cause problems. Reenable faddsx/fsubsx as it works with loadstores disabled.
3.5-1826 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες ogl: remove glMapBuffer as it isn't in gles
3.5-1825 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] Disable faddsx since it causes problems in crazy taxi.
3.5-1824 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] Add mullwx, mulhwux and half implemented srawix instructions. Change fsubsx/fmulsx slightly, still broken.
3.5-1823 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] Add ASR/ASRS and UMULLS emitters.
3.5-1822 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες NetPlayServer: Remove unused code