3.5-2317 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Kick the targetSdkVersion in the AndroidManifest XML file to 18. Since this app basically works on 4.x.x, we don't need to make compatibility modes kick in for anything above 4.0.0.
3.5-2316 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Give the exceptions in compareTo implementations in GameListItem and FolderBrowserItem some messages. If the exceptions ever actually get thrown, at least you're given a reason as to why the...
3.5-2315 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες On windows, ignore WM_QUERYENDSESSION and close upon WM_ENDSESSION.
3.5-2314 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Revert "Leak an object when quitting Dolphin to try and fix issue 6546"
3.5-2313 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix SDIO HLE writing garbage to memory.
3.5-2312 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Fix a bug where the video backend would not load correctly.
3.5-2311 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Remove the REQUIRED option from the cmake pkg-config check for GLEW so that cmake doesn't fail if a shared library is not found, and falls back to the version in the externals.
3.5-2310 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες ogl: also restore logic op for util shaders
3.5-2309 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Move the CFrame::ClosePages call from ~CFrame to CFrame::OnClose
3.5-2308 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Leak an object when quitting Dolphin to try and fix issue 6546
3.5-2307 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Update the pot file and translation catalogues. This signifies the string freeze has officially begun.
3.5-2306 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [NetPlay] Fix copy and paste error.
3.5-2305 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Revert "Revert "NetPlay: Use the correct pad mappings for rumble""
3.5-2304 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Revert "NetPlay: Use the correct pad mappings for rumble"
3.5-2303 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες videoCommon: also reset logicOp on mode switch
3.5-2302 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [ARM] Implement psq_st. Optimizations in psq_l and fix all the remaining bugs...except clamping within the max value range of the value. Causes some minor visual effects mostly.
3.5-2301 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [ARM] Add support for double registers in VMOV(immediate). Add VEOR and VSTR1. Fix some minor encoding bugs.
3.5-2300 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Organize the list of allowed file extensions for the folder browser and game list alphabetically.
3.5-2299 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Simplify some checks within the the folder browser in regards to checking if a file is hidden or not. Also potentially fixed the case where items in the game list would not remain saved to t...
3.5-2298 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Add two buttons to the ISOProperties dialog so that we still meet string freeze deadline.