4.0-23 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Don't disable SO_REUSEADDR on non-Windows, where it is safe.
4.0-22 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix FifoQueue's atomicity on ARM.
4.0-21 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Make CoreTiming's threadsafe events lock-free.
4.0-20 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Improve Atomic.h:
4.0-19 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix stack misalignment fix.
4.0-18 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Revert "Fix stack misalignment issues."
4.0-17 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'wiimote-netplay'
4.0-8 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Fix typo, FSAA stands for full scene antialiasing.
4.0-7 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'GLES3-FSAA'
4.0-3 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'to-merge-after-4.0'
4.0-1 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες We're not stable anymore :(
4.0-0 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Dolphin 4.0 release
3.5-2450 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες New installer for 4.0
3.5-2449 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Ship vcomp100.dll with Dolphin
3.5-2447 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Use the new Dolphin icon
3.5-2448 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Add the new 'Clean' themes from MaJoR and default to Clean by changing the name of the config key (yes, hack)
3.5-2446 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες D3D11: Create temp EFB texture with correct multisample mode. Fixes issue 6482.
3.5-2445 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες D3D11: Fix various MSAA related issues.
3.5-2444 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Don't require running Dolphin in the directory that contain Languages/ on Windows
3.5-2443 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Pull in translations from Transifex.