3.5-1562 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix a case where a boolean check (vector.empty()) was used when a clear (vector.clear()) was intended in ExpressionParser.cpp.
3.5-1561 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας ShaderGen: Use u8 as uid storage base type. Fixes an off-by-one error introduced in revision bdc28106eed0 that caused some lighting issues.
3.5-1560 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Misc cleanup and fixes for some of the bad code i've written.
3.5-1559 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add hotkeys for save/load state to/from file.
3.5-1558 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας VertexShaderGen: Fix a potential bug where vertex shader uids don't change when pixel lighting is toggled.
3.5-1557 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας VertexShaderGen: Fix a dumb regression from revision f524312fd17e.
3.5-1552 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας InputConfigDiag: Put the colon after the device name
3.5-1551 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'shader-uids-awesome-after-hours'.
3.5-1545 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας ExpressionParser: Search for control names first
3.5-1544 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Support clicking on games in the folder browser to add the folder currently in. Mostly for derps that keep trying to run the game from the folder browser.
3.5-1543 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας fix opengl debug build on win32
3.5-1542 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας DInputJoystick: Fix compile
3.5-1541 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας DInputJoystick: Always exclude XInput
3.5-1540 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'expression-parser-barewords'
3.5-1536 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Disable OpenGL ES 3 EGL bit. This is due to drivers complaining(Which they should do) when they don't support GLES3. Qualcomm drivers don't care about it being ES2 or ES3 bit anyway. Intel d...
3.5-1535 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας only provide ES2_compatibility workaround for non gles devices
3.5-1534 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Actually copy Dolphin.ini correctly...
3.5-1533 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add shortcut to (dis)connect the balance board.
3.5-1532 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Make the navigation drawer not so blindingly dark.
3.5-1531 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Open the navigation drawer by clicking on the button. Woops, didn't realize that gmail did this as well.