3.5-1103 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix Intel Ironlake since it doesn't support version 120 of GLSL. I don't have Ironlake so it is hard to test. Dropping the shaders to version 120 worked here for me, ATI may be giving me some slack th...
3.5-1102 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες only apply vsync on changes
3.5-1101 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix some strings for translation and update the pot file to include those strings once again.
3.5-1100 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες fixes for my last commit
3.5-1099 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Implement dual source blending to avoid unneeded alpha pass. this implementation does not work in windows xp (sorry no support for dual source blending there). this should improve speed on older hardw...
3.5-1098 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες VideoSoftware: Fail less at clamping.
3.5-1097 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Recommend Direct3D 11 or OpenGL instead of Direct3D 9.
3.5-1096 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Clean up blending code a bit.
3.5-1095 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες buildfix for my last commit on Mac OSX
3.5-1094 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Small Blending logic fix for opengl backend
3.5-1093 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Removed some redundant code introduced in the last commit.
3.5-1092 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Rounded the loop addresses to the nearest 16bit value in the loop comparison.
3.5-1091 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες OGL: enable buffersubdata in detection
3.5-1090 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Readded the tracking of the FIFO Writes.
3.5-1089 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix a slight leak in LogManager.
3.5-1088 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fixed issue 6119.
3.5-1087 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες [DolphinWX] Remove a duplicate conditional in Frame.cpp
3.5-1086 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Revert "Don't open/close file for every file operation." as it was crashing PokePark in Windows builds.
3.5-1085 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Array overrun fixed in VertexShaderCache for the DX11 plugin.
3.5-1084 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fixed DSPTool build.