3.5-2446 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες D3D11: Create temp EFB texture with correct multisample mode. Fixes issue 6482.
3.5-2445 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες D3D11: Fix various MSAA related issues.
3.5-2444 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Don't require running Dolphin in the directory that contain Languages/ on Windows
3.5-2443 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Pull in translations from Transifex.
3.5-2442 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Stop dolphin from loading help.png
3.5-2441 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix copying Sys/Wii to User/Wii on startup.
3.5-2440 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix stack misalignment issues.
3.5-2439 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες if a memcard is set to read only, fail more gracefully by reporting when writes to the file fail instead of saying that the file does not exist.
3.5-2438 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Turns out CVTSD2SI in x64Emitter.cpp should actually use 64 bits instead of 32. Thanks for pointing that out hk.konpie.
3.5-2437 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Make the FolderBrowser extend a ListFragment instead of a regular fragment. Lets us get rid of the need for an AdapterView.OnItemClickListener when handling list item clicks. Simplifies the ...
3.5-2437 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix stack misalignment issues.
3.5-2436 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Reenable flush per instruction with FPR cache. Something is still very wrong.
3.5-2435 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Fix and optimize mtcrf.
3.5-2434 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] MicroOps in the branching instructions.
3.5-2433 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Fix misuse of RBIT in crXXX, meant to use MVN.
3.5-2432 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix missing md5thread.detach()
3.5-2431 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ANDROID] Fix ARM JIT. Is due to Android using softfp instead of hardfp.
3.5-2430 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Enable VMOV to move from double VFP reg to two ARM registers.
3.5-2429 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [InputCommon] Fix a bug in ControllerInterface::UpdateOutput() in ControllerInterface.cpp. The variable ok_count was never incremented, which caused the function to always return false.
3.5-2428 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix an incorrect opcode for an SSE instruction in x64Emitter.cpp. CVTSD2SI should write 0x2D, not 0xF2.