3.5-2219 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Fix fastmem and enable.
3.5-2218 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix Non-GLES run path in videosoftware for the previous commit.
3.5-2216 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix an accidental duplicate if-statement handling of 0x1007 in WII_IPC_HLE_Device_net.cpp
3.5-2215 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες A few more warnings.
3.5-2214 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες More warnings: mark/avert truncating conversions from float.
3.5-2213 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες MSVC warnings.
3.5-2212 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες More trivial warning fixes.
3.5-2211 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix IOCTLV_SO_GETADDRINFO.
3.5-2210 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix use of deprecated APIs in IOdarwin.mm.
3.5-2209 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix use of deprecated screen resolution API.
3.5-2208 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες A bunch of trivial changes to fix clang warnings.
3.5-2207 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Fix the last commit. On-screen control drawing wouldn't re-enable upon flipping video backends.
3.5-2206 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] On-screen controls work for Software Renderer, but not the OpenGL ES 3 video backend yet. Enabled it for Software Rendering and disabled it for Open GL ES 3.
3.5-2205 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες A fix to my fix to my fix. Sorry.
3.5-2204 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Disable most video preferences if Software Rendering is chosen. Since the software renderer and other renderers have little in common, it doesn't make sense to keep many of the video prefere...
3.5-2203 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Add the option to show the on-screen FPS counter.
3.5-2202 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Fix the game thread never leaving.
3.5-2199 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες NetPlay: bump proto
3.5-2198 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Recvfrom tidy and store laste error.
3.5-2197 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix sendto. This fixes Opera, sorry [SS]