3.5-1065 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Switch to using bitfields in the streambuffer class so we can exclude buggy streambuffer types. This disables pinned memory on ATI for GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER because it seems to be buggy. This fixes ...
3.5-1064 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Had this sitting around for a while to fix nogui.
3.5-1063 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες check for overflow vertex indices, fixes issue 6135
3.5-1062 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Gameini database update for Madagascar, Gladius, Mario Kart: Double Dash (intro video now plays), Fire Emblem (Wii), Kirby's Dream Collection Special Edition, King Kong.
3.5-1061 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες more restrict disable of pinned memory, disable ubo for intel/mesa-9.1.1
3.5-1060 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Clean up more space/tab mismatches in AudioCommon, Common, and VideoCommon.
3.5-1059 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Clean up some space/tab mismatches in DiscIO and InputCommon.
3.5-1058 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Missed a few clang compiler flags.
3.5-1057 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Disabled OSX x86 build since we require 10.7 minimum. This takes support back to late 2006 models. Also, Missed CG framework addition.
3.5-1056 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες GLSL: fix msaa egdes
3.5-1055 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Properly set the DMAState flag while ARAM DMA transfers are underway.
3.5-1054 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Short,sweet and fixes issue 5725
3.5-1053 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Disable Vsync while holding tab to disable the frame limit, and allow toggling vsync while emulation is running in OGL.
3.5-1052 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Hide cursor in fullscreen mode on OSX fixes issue 3956
3.5-1051 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Clean up CInterfaceAGL, make sure the screen gets cleared on stop, and remove the FPS update that messes up GUI builds since GUIless doesn't build anyways.
3.5-1050 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix a typo in ArmEmitter noticed by LionCash.
3.5-1049 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Set GLES Tex2D function to texture2D, texture is only available in GLES3. Fix some tabs in the config file.
3.5-1048 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Reenable mulli and negx, seems to work fine.
3.5-1047 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Git pull
3.5-1035 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix full screen on OSX, well as fixed as its ever been. Apperently in render to main it always shown the FPS on the bottom in full screen.