4.0-115 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Add correct density-sized images of the navigation drawer icon. Now all icons are density-specific.
4.0-114 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Explicitly specify the allowBackup attribute in the manifest.
4.0-113 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Remove an unnecessary method override from GameListActivity.java. We don't actually do anything different from the default behavior of this method, so we don't need to explicitly define it.
4.0-112 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες mtspr fall through to interpreter not needed for basic SPRs
4.0-111 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Upgrade libusb to 1.0.16
4.0-110 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Fix Fastmem on Android 4.2
4.0-109 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix use of ABI_GetAlignedFrameSize.
4.0-108 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Match ABI_AlignStack with ABI_RestoreStack properly.
4.0-107 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Add literally a million blank inputs in netplay when a wiimote changes reporting mode, just to make nsmbw sync.
4.0-106 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Move existing Melee AR codes to be for revision 0 and add JMC's for revision 2.
4.0-105 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Use a separate section for enabled Gecko codes, like AR.
4.0-104 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Support a gcm revision-specific game ini for cheats + partially fix gecko codes in default ini.
4.0-103 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Reset wxTAB_TRAVERSAL.
4.0-102 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Gameini database update. Enforce LLE recompiler in Wind Waker to prevent a situation where LLE interpreter might be enforced without wanting it. If the user selected in the general sound settings LLE ...
4.0-101 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Allow setting DSP settings via game ini.
4.0-100 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Change iTLBHack to a bool.
4.0-95 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Added a small disc access delay to fix the missing music in Super Monkey Ball 2.
4.0-94 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Remove commented out code within EmulationActivity.java. Since the back button handling has a specific purpose, this is no longer needed.
4.0-93 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Tiny inline documentation cleanup.
4.0-92 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Fix a situation within the FolderBrowser where the application would crash. listFiles() returns null when either the File object it's called on isn't a directory or if an I/O error happens (...