3.5-1585 πριν από 7 χρόνια [Android] MIPS support...lol
3.5-1584 πριν από 7 χρόνια [Android] Disable x64MemTools' backpatching. It isn't available on x86 anyway.
3.5-1583 πριν από 7 χρόνια [Android] Undefine the swaps in Android completely, not just on ARM Android.
3.5-1582 πριν από 7 χρόνια [Android] Derp Squad. Show compressed files in the browse folder dialog. Show in red text and if one clicks on it. Say we don't support compressed file formats.
3.5-1581 πριν από 7 χρόνια Remove the cmake check for wxWidgets 2.8.9 that somehow got readded to the code before the correct check for wxWidgets 2.9.3/2.9.4. Also clean up the indentation in the CMakeLists.txt file.
3.5-1580 πριν από 7 χρόνια Fix a couple of compiler warnings that have cropped up.
3.5-1579 πριν από 7 χρόνια On linux check for a new enough system version of miniupnpc. Fall back to building the version in the externals if it is not available.
3.5-1578 πριν από 7 χρόνια Disable UPnP on Android. (Sorry :()
3.5-1577 πριν από 7 χρόνια Add UPnP support.
3.5-1576 πριν από 7 χρόνια Make confirm on stop default enabled.
3.5-1575 πριν από 7 χρόνια Fix ICC profiles in some of our PNGs (ic_drawer, Dolphin icon).
3.5-1574 πριν από 7 χρόνια Disable LPF filtering in new-ax-hle
3.5-1573 πριν από 7 χρόνια Implement AX command 0x11 (SET_OPPOSITE_LR)
3.5-1572 πριν από 7 χρόνια LogWindow: Fix a bad initializer
3.5-1571 πριν από 7 χρόνια Squash warnings from wx
3.5-1570 πριν από 7 χρόνια Remove a warning from ARM includes already defining PAGE_SIZE and a warning in the FPR cache.
3.5-1569 πριν από 7 χρόνια Fix most ARM warnings
3.5-1568 πριν από 7 χρόνια [Android] Copy over DSP roms and font assets on build and first runs.
3.5-1567 πριν από 7 χρόνια [Android] Instead of wiping shared preferences, set the default values so the settings are actually selected when going in to the settings menu.
3.5-1566 πριν από 7 χρόνια [Android] Fix Android 4.0 gamepad input.