4.0-70 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] ps_res implementation.
4.0-69 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] ps_div implementation.
4.0-68 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] fctiwx implementation.
4.0-67 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Implement subfic with optimizations stolen from JIT64.
4.0-66 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Fix fastmem...
4.0-65 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Have both fastmem and non-fastmem paths for floating point loadstores because fastmem is completely broken garbage on Android at this point in time.
4.0-64 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Screw you comex, this doesn't even make any damn sense.
4.0-63 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Change all floating point loadstores to fastmem implementations except lfs since all floating point accesses tend to be to RAM space. lfs tends to get used to write quickly to the gatherpipe and...
4.0-62 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Improve context structure handling on non-Windows.
4.0-61 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Don't define _M_IX86 on ARM(!).
4.0-60 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove "educational purposes only" from about message.
4.0-59 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Only include scmrev.h from Version.cpp.
4.0-58 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Darwin: Don't overwrite the C compiler if the user set one manually.
4.0-57 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix my stupid attempt to depend on the entire Data/Sys directory.
4.0-56 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'fix-field-ordering'
4.0-51 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Nevermind the previous commit, SafeLoadToEAX already calls in to UnsafeLoadToEAX if fastmem is enabled. This one just tidys up the code.
4.0-50 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Enable fastmem for the lfs instruction for unix and OSX as well.
4.0-49 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] lfsux/lfdx/lfdux/stfsx/stfsux/stfdx/stfdux implementations.
4.0-48 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Gameini update for Skies of Arcadia and Call of duty Black Ops. Both games don't need projection hacks any more, they work perfectly fine with all backends. Skies of Arcadia actually had an issue of i...
4.0-47 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες D3D11: Set proper border color for Real XFB YUY2 texture. Fixes issue 6483.