3.5-1087 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες [DolphinWX] Remove a duplicate conditional in Frame.cpp
3.5-1086 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Revert "Don't open/close file for every file operation." as it was crashing PokePark in Windows builds.
3.5-1085 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Array overrun fixed in VertexShaderCache for the DX11 plugin.
3.5-1084 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fixed DSPTool build.
3.5-1083 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Windows build fix
3.5-1082 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Go back to assuming every HID device is a wiimote on Windows. Fixed issue 6117. Unfixed issue 6031.
3.5-1081 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες VideoSoftware: Improve fog range adjustment by using less magic and more comments.
3.5-1080 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες revert RasterFont for VideoSoftware
3.5-1079 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες ogl: fix virtual xfb
3.5-1078 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Windows build fix from web interface...
3.5-1077 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Adjusted the audio loop criteria, using >= on the Wii and == on GC. This fixes the audio static that occurred in Wii games after hours of play.
3.5-1076 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'Fast-EE'
3.5-1071 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες VideoSoftware: Implement fog range adjustment, fixing issue 6147.
3.5-1070 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες implement 4xSSAA for OGL
3.5-1069 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες move ogl-only settings into backend
3.5-1068 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix description of disable fog, and move it to enhancements tab.
3.5-1067 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Mark the Direct3D9 backend deprecated.
3.5-1066 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Prefer D3D11 and OpenGL over D3D9 by default.
3.5-1065 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Switch to using bitfields in the streambuffer class so we can exclude buggy streambuffer types. This disables pinned memory on ATI for GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER because it seems to be buggy. This fixes ...
3.5-1064 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Had this sitting around for a while to fix nogui.