4.0-200 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Actually show the currently selected CPU core and video backend within the settings screen.
4.0-199 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Revert "{Android] Eliminate need for even using a byte array when copying assets over."
4.0-198 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove more unused stuff.
4.0-197 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες One shudders to imagine what inhuman thoughts lie behind that code.
4.0-195 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Minor JitCache cleanup.
4.0-196 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove "deprecated" and unused function Read_Opcode_JIT_LC.
4.0-193 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'JitArmIL' This implements a partial JITIL based off of the JIT64IL. It's enough to run most games, albiet at a slow speed. Implementing instructions for this IL is really simple since it...
4.0-181 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Don't prepend file:// in wxUtils::Explore() on windows. Wxw will just remove it, and/or blow up trying to remove it, if the path isn't ascii.
4.0-180 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix unicode support for File::Rename() on windows.
4.0-179 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Don't waste time looking up the block if enableBlocklink is off anyway.
4.0-178 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες {Android] Eliminate need for even using a byte array when copying assets over.
4.0-177 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες C.K. should fix his website before throwing stones at obsolete xml.
4.0-176 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix references for OGL, SW and D3D.
4.0-175 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Missed a accept error handler. Init instead of memset.
4.0-174 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix accept() bug, which was using the wrong isRW for error conversion. Also fixed a debug issue where local_name is used uninitialised.
4.0-173 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Change the names of the functions responsible for loading/saving config values in UserPreferences.java. Makes readability better, since they have names that actually go with each other now. ...
4.0-172 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Rephrase a comment in VideoSettingsFragment.java.
4.0-171 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες .gitignore: Prevent Debugger directory from being removed again
4.0-170 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Update the ArmEmitter with a bunch of NEON emitters. This adds around 47 instruction emitters if I counted correctly. None well tested at this point. On going to add all the NEON emitters.
4.0-169 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Missed OGL includes apparently.