4.0-234 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: only use bufferdata if buffersubdata is broken
4.0-233 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix rendering on Adreno and Mali. This adds a new DriverDetails bug to know if the bufferstreaming is broken. Thanks degasus for fixing this.
4.0-232 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Jit64: optimize floating-point/paired-single arith
4.0-231 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Increase the trampoline cache size to cater for fastmem writes.
4.0-230 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες (Netplay) Disable record input checkbox while a game is running.
4.0-229 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix config file saving on Windows.
4.0-228 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ShaderGen: fix for commit bd80de14f4ca
4.0-227 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ShaderGen: drop PerPixelLighting + 8Texcoord hack
4.0-226 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ShaderGen: remove nonsense for() if() {}
4.0-225 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Try to atomically save config files.
4.0-224 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Revert "Remove some unnecessary includes."
4.0-223 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove some unnecessary includes.
4.0-222 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Implement OnSharedPreferenceChangeListener within PrefsActivity.java. This allows us to immediately save to the ini config when a preference in the front-end is changed, rather than waiting ...
4.0-221 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Perf: Use unordered_map instead of map in very slightly hot function.
4.0-220 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove unused variable waitingForPEInterruptDisable.
4.0-219 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Refine the comment from revision 3fbe1b1ccdcf.
4.0-218 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες VideoCommon: Update FastDepth's comment
4.0-217 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες VideoCommon: revert the ViewPort changes
4.0-216 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'const_buffer_rework'
4.0-206 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες ogl: use GL_RGBA instead of GL_RGBA8