4.0-325 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Handle BP mask register better to avoid useless BP writes (causing flushes)
4.0-324 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Jit64: implement ps_res
4.0-323 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Jit64: simplify ps_sel
4.0-322 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Jit64: fix typo in ps_sel and re-enable it
4.0-321 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες jit64: remove dead code
4.0-320 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Jit64: extract frsqrtex as method
4.0-319 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [JitIL] No more terrible usage of vectors. This is possible because of C++11.
4.0-318 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: check default framebuffer for msaa
4.0-317 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Minor idle skip optimization in bx.
4.0-316 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Fix an issue with the data offset in LoadStore operations. Thanks to PPSSPP.
4.0-315 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες VideoCommon: create native texture pool
4.0-314 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [windows] update SDL-2.0.0 to 2.0.1. Fixes issue 6793.
4.0-313 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: drop all %f from TextureConversionShader
4.0-312 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix {Read,Write}FileToString. We should be using binary always.
4.0-307 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Be less dumb.
4.0-306 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Update translation files to reflect recent changes in the code.
4.0-305 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Stop saving random files to ./
4.0-304 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Actually, filename really does need to be a parameter because of some random debug thing.
4.0-303 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες fix non-HAVE_WX case
4.0-302 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Handle screenshot saving in RenderBase. Removes dependency on D3DX11 for screenshots (texture dumping is still broken).