4.0-299 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Windows] Add missing dlls and enable OpenMP support.
4.0-298 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Revert "Add dxsdk_dir to vc++ paths via base.props. This means you no longer need the paths in a global property sheet. In fact if you have them in such a file, you should remove them as it will cause...
4.0-297 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Removed duplicate definition of ibuild within JitIL.h. Fixes JitIL from hanging on x64/x86.
4.0-296 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Merge remote-tracking branch 'shuffle2/vc12'
4.0-291 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Merge branch 'viewportCorrection'
4.0-284 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: ceil viewport, rounding isn't supported on vs and this is more like the old behavior
4.0-283 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: don't force depth+stencil for default framebuffer
4.0-278 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες VideoCommon: Drop D3D9 SSAA implementation
4.0-277 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix FXAA shader for OpenGL ES 3.
4.0-276 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Fix PCH build. Clean up DolphinWX cmake file a little bit. Modify our android cmake toolchain file to make the default build location not be source root, because that is stupid.
4.0-275 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Add git.bat to the options in make_scmrev.h.js because depot_tools uses it and I'm silly.
4.0-274 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix Linux build issue.
4.0-273 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες This introduces a FXAA post processing shader for our OpenGL backend. I would like to acredit mudlord for making this possible. He provided the code necessary for making this PP shader possible. Witho...
4.0-272 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Wipe all traces of OpenSSL's AES implementation. Use polarssl instead.
4.0-271 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Add dxsdk_dir to vc++ paths via base.props. This means you no longer need the paths in a global property sheet. In fact if you have them in such a file, you should remove them as it will cause conflic...
4.0-270 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Revert "Fixes GCC 4.9 compilation. It now supplies its own _mm_shuffle_epi8 intrinsic."
4.0-268 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Added memchecks when the MMU is enabled. Thanks to comex for the fix.
4.0-267 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix build on Mavericks.
4.0-266 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Gameini database update. Carmen Sandiego(gc), Ed, Edd n Eddy (gc), Ice Age 2 The Meltdown (gc), The Incredibles(gc), Jedi Knight II: Jedi Outcast(gc), Enter The Matrix (gc), X-Men Next Dimension(gc), ...
4.0-265 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Document FPSCR fields