4.0-307 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Be less dumb.
4.0-306 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Update translation files to reflect recent changes in the code.
4.0-305 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Stop saving random files to ./
4.0-304 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Actually, filename really does need to be a parameter because of some random debug thing.
4.0-303 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες fix non-HAVE_WX case
4.0-302 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Handle screenshot saving in RenderBase. Removes dependency on D3DX11 for screenshots (texture dumping is still broken).
4.0-299 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Windows] Add missing dlls and enable OpenMP support.
4.0-298 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Revert "Add dxsdk_dir to vc++ paths via base.props. This means you no longer need the paths in a global property sheet. In fact if you have them in such a file, you should remove them as it will cause...
4.0-297 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Removed duplicate definition of ibuild within JitIL.h. Fixes JitIL from hanging on x64/x86.
4.0-296 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Merge remote-tracking branch 'shuffle2/vc12'
4.0-291 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Merge branch 'viewportCorrection'
4.0-284 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: ceil viewport, rounding isn't supported on vs and this is more like the old behavior
4.0-283 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: don't force depth+stencil for default framebuffer
4.0-278 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες VideoCommon: Drop D3D9 SSAA implementation
4.0-277 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix FXAA shader for OpenGL ES 3.
4.0-276 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Fix PCH build. Clean up DolphinWX cmake file a little bit. Modify our android cmake toolchain file to make the default build location not be source root, because that is stupid.
4.0-275 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Add git.bat to the options in make_scmrev.h.js because depot_tools uses it and I'm silly.
4.0-274 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix Linux build issue.
4.0-273 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες This introduces a FXAA post processing shader for our OpenGL backend. I would like to acredit mudlord for making this possible. He provided the code necessary for making this PP shader possible. Witho...
4.0-272 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Wipe all traces of OpenSSL's AES implementation. Use polarssl instead.