5.0-13971 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Mario Party Cheats Update (PR #9517 from NoraTheGamer)
5.0-13965 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Replace uses of cassert with Common/Assert.h (PR #9621 from Pokechu22)
5.0-13963 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα VertexShaderGen: Sonic epsilon hack for OpenGL ES (PR #9591 from blaahaj)
5.0-13961 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα JitArm64: Allow DoJit at address 0 (fix launching Wii titles) (PR #9618 from JosJuice)
5.0-13959 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-13958 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Support controlling Free Look via input bindings (motion controls, gamepad, etc!) (PR #8747 from iwubcode)
5.0-13947 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Fix shortcut creation (PR #9610 from CookiePLMonster)
5.0-13944 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Add "Synchronize GPU Thread" setting (SyncOnSkipIdle/SyncGPU) (PR #9614 from JosJuice)
5.0-13942 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Expand the game INI deletion prompt (PR #9613 from JosJuice)
5.0-13940 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Rename "Enable Logging" to "Write Logs to File" (PR #9612 from JosJuice)
5.0-13938 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Add additional commits to .git-blame-ignore-revs (PR #9611 from Pokechu22)
5.0-13936 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες IOS: Improve timing accuracy for title launches (both ARM and PPC) (PR #9545 from leoetlino)
5.0-13926 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Fix PanicAlert when recording FIFOs (PR #9609 from Pokechu22)
5.0-13923 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες NetPlay: Sync more settings (PR #9571 from JosJuice)
5.0-13917 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες CMake: Fix unused compiler flag warning (PR #9589 from Dentomologist)
5.0-13915 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Apply More Core::RunAsCPUThread (PR #9596 from Minty-Meeo)
5.0-13913 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες DSPHLE: Don't restore the last UCode when the crc doesn't match (PR #9608 from Bonta0)
5.0-13911 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Open the properties window when alt+enter is used on the game list (PR #9597 from Pokechu22)
5.0-13909 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες SI/DeviceGBA: Improve link stability (PR #9582 from endrift)
5.0-13907 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες AudioCommon: Split Initialization (PR #9603 from Bonta0)