5.0-12452 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα IOS/USB: fix potential race condition (PR #9020 from Tilka)
5.0-12449 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα vs/msbuild: fix the build generating log files in source dirs (PR #9029 from shuffle2)
5.0-12447 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα UnitTests: avoid using glob to find compilation units (PR #9032 from shuffle2)
5.0-12443 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα msvc: temporary workaround for C4789 false positive (PR #9031 from shuffle2)
5.0-12441 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα DolphinQt: Prevent deadlock when exiting the NetPlay Session Browser dialog (PR #9028 from cristian64)
5.0-12438 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα DolReader: treat overly large data segment as bss (PR #8855 from shuffle2)
5.0-12436 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Fix gamecube games not noticing disc changes (PR #8571 from Pokechu22)
5.0-12426 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες FrameDump: Don't ignore the time base numerator (PR #9026 from JosJuice)
5.0-12424 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Rewrite GetRenderSurfaceScale in Java (PR #9022 from JosJuice)
5.0-12422 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Jit64: Implement low DCBZ hack (PR #8914 from JosJuice)
5.0-12420 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες WiimoteEmu: Don't check extension button press for Wii remote reconnection. (PR #8986 from jordan-woyak)
5.0-12418 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες VolumeVerifier: Split TMD error from ticket error for WADs (PR #9019 from JosJuice)
5.0-12416 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες PatchEngine: Attempt to fix crash in IsStackSane (PR #8886 from JosJuice)
5.0-12414 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Analytics: Replace usage of Gestalt for retrieving macOS version (PR #8910 from OatmealDome)
5.0-12412 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες DolphinQt / InputCommon - Support multiple DSU servers (PR #8804 from iwubcode)
5.0-12409 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες add Break On Hit and Log On Hit for instruction breakpoints (PR #8940 from RenaKunisaki)
5.0-12407 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Jit64: Avoid unnecessary MOVAPS instructions (PR #8992 from Sintendo)
5.0-12402 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες MainWindow: Attach quit emulation sheet to RenderWidget if shown on macOS (PR #9002 from OatmealDome)
5.0-12400 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες DolphinQt: Ignore "-psn" command line option on macOS (PR #9005 from OatmealDome)
5.0-12398 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες DSPJit: Various minor improvements (PR #9008 from Sintendo)