5.0-12128 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Make conversion error messages actually show up (PR #8877 from JosJuice)
5.0-12125 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Fix crash on right-clicking multiple games (PR #8876 from JosJuice)
5.0-12123 πριν από 1 μήνας INI changes (PR #8839 from Miksel12)
5.0-12121 πριν από 1 μήνας Show an OSD message when running a disc image with a large block size (PR #8850 from JosJuice)
5.0-12119 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Add fastmem option to debugger UI (PR #8843 from Techjar)
5.0-12117 πριν από 1 μήνας Replace some acronyms (PR #8809 from Ebola16)
5.0-12115 πριν από 1 μήνας Android: Display disc number instead of company if mulipart disc (PR #8845 from Ebola16)
5.0-12113 πριν από 1 μήνας Android: Add recursive game paths to UI (PR #8836 from Ebola16)
5.0-12110 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Use QFontMetrics::boundingRect instead of QFontMetrics::width (PR #8857 from JosJuice)
5.0-12108 πριν από 1 μήνας Specify the system minizip's include directory (PR #8862 from tokumeiwokiboushimasu)
5.0-12106 πριν από 1 μήνας Externals: Update glslang. (PR #8658 from orbea)
5.0-12103 πριν από 1 μήνας DSPSpy usability improvements (PR #8842 from Tilka)
5.0-12099 πριν από 1 μήνας Android: Add option to disallow SD card writes (PR #8854 from Ebola16)
5.0-12097 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα DSP: fix typos and improve docs (PR #8852 from Tilka)
5.0-12094 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Qt/GameListModel: Use absolutePath for file path column (PR #8847 from Techjar)
5.0-12092 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Fix build (PR #8848 from JosJuice)
5.0-12088 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Replace usage of std::result_of with std::invoke_result (PR #8841 from Techjar)
5.0-12086 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες DSPSpy: fix register editing using GC pad on Wii (PR #8837 from Tilka)
5.0-12081 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-12080 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Core: Use window instead of surface for ControllerInterface updates (PR #8829 from stenzek)