5.0-15410 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-15407 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες HLE Riivolution patch support (PR #10127 from AdmiralCurtiss)
5.0-15377 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Rework the entire logic of the GDB stub (PR #10142 from aldelaro5)
5.0-15363 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Common/FileUtil: Fix incorrect (32-bit) stat struct being used on Windows, which was hidden by a define in CommonFuncs.h. (PR #10183 from AdmiralCurtiss)
5.0-15361 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-15360 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Enable deb package generation with cpack (PR #10170 from ooshlablu)
5.0-15358 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Fix swapped frame advance speed increase/decrease (PR #10171 from malleoz)
5.0-15356 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Port Main.DSP to MainSettings (PR #10144 from malleoz)
5.0-15354 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες JitArm64: Work around a GCC warning promoted to error (PR #10168 from JosJuice)
5.0-15352 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Turn MAX_LOGLEVEL into a true constant (and fix self-comparison warning) (PR #10167 from leoetlino)
5.0-15350 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Add Game ID, timecode to dspdump and dtkdump filenames (PR #10149 from malleoz)
5.0-15348 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Android: Scoped storage [To be merged in October] (PR #9696 from JosJuice)
5.0-15341 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες VideoCommon: Fix color channel logic when per-pixel lighting is in use (PR #10164 from Pokechu22)
5.0-15339 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Silence the -Wswitch warnings in Tev (PR #10166 from fpdotmonkey)
5.0-15337 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Fix all uninitialized variable warnings (C26495) (PR #10085 from Pokechu22)
5.0-15332 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Android: Improve OpenModeToAndroid's handling of 'b' (PR #10163 from JosJuice)
5.0-15330 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Raise program exception on floating point exceptions (PR #10043 from JosJuice)
5.0-15322 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες DolphinQt: Add option to always show Mouse Cursor (PR #10121 from malleoz)
5.0-15319 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες NetPlayProto: Remove lots of casts to MessageId when inserting enum values into packets (PR #10118 from lioncash)
5.0-15312 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες update mgba submodule (PR #10150 from shuffle2)