5.0-21051 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα Core/Movie: Remove lingering global system instance accessors (PR #12547 from lioncash)
5.0-21049 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα VideoCommon: Collapse hash specialization namespaces (PR #12545 from lioncash)
5.0-21044 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα Migrate m_is_mios and bWii from SConfig to System. (PR #12542 from AdmiralCurtiss)
5.0-21041 πριν από 1 μήνας Add Missing EncodeRegTo64 in JitArm64::dcbx (PR #12540 from mitaclaw)
5.0-21039 πριν από 1 μήνας Update comments RenderWidget.cpp (PR #12223 from luc-git)
5.0-21037 πριν από 1 μήνας Reverse endianness of achievement memory peeks (PR #12538 from LillyJadeKatrin)
5.0-21035 πριν από 1 μήνας VideoCommon: fix some issues when compiling custom shaders (PR #12530 from iwubcode)
5.0-21030 πριν από 1 μήνας VideoCommon: refactor the custom pipeline logic to be reusable (PR #12534 from iwubcode)
5.0-21028 πριν από 1 μήνας VideoCommon: refactor drawing into its own function (PR #12535 from iwubcode)
5.0-21026 πριν από 1 μήνας Removed post data from Achievement request logs (PR #12536 from LillyJadeKatrin)
5.0-21024 πριν από 1 μήνας PostProcessing: Don't potentially leak memory in BlitFromTexture() (PR #12519 from lioncash)
5.0-21021 πριν από 1 μήνας PPCAnalyst: Merge duplicate expression in ReorderInstructionsCore() (PR #12522 from lioncash)
5.0-21019 πριν από 1 μήνας Common: add determinant functions to Matrix33 and Matrix44 (PR #12529 from iwubcode)
5.0-21017 πριν από 1 μήνας Core: Make use of reentrant time utilities where applicable (PR #12521 from lioncash)
5.0-21011 πριν από 1 μήνας Jit64AsmCommon: Remove redundant m_jit member from CommonAsmRoutines (PR #12524 from lioncash)
5.0-21009 πριν από 1 μήνας GraphicsMod/ShaderAsset: Lessen object churn a little bit (PR #12532 from lioncash)
5.0-21000 πριν από 1 μήνας VideoCommon: update custom pipeline action to support a variety of texture samplers, support for materials, and more! (PR #12443 from iwubcode)
5.0-20996 πριν από 1 μήνας Add host URL setting to achievements config (PR #12531 from LillyJadeKatrin)
5.0-20994 πριν από 1 μήνας DolphinQt/MenuBar: Hide assembler option if debug UI is disabled (PR #12528 from lioncash)
5.0-20992 πριν από 1 μήνας Core: Get rid of some unannotated fallthrough cases (PR #12523 from lioncash)