5.0-14021 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες GameINI: Add speed hack for Korean TP (PR #9655 from PPLToast)
5.0-14019 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Fifo: Run/sync with the GPU on command processor register access (PR #7214 from stenzek)
5.0-14017 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Fix crash when stopping a game that does not use the BBA when XLink Kai BBA is selected in configuration (PR #9642 from CrunchBite)
5.0-14015 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες FifoPlayer: Copy data with memcpy instead of one byte at a time (PR #9645 from leoetlino)
5.0-14013 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Build: Fix -fno-strict-aliasing on Xcode builds (PR #9634 from skylersaleh)
5.0-14011 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Fix PCH when building with CMake + Ninja + MSVC on Windows (PR #9647 from leoetlino)
5.0-14009 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Vulkan: Work around AMD exclusive fullscreen bug (21.3+) (PR #9635 from stenzek)
5.0-14007 πριν από 4 εβδομάδες DriverDetails: Fix broken vector bitwise AND on Mali drivers (PR #9636 from sspacelynx)
5.0-14005 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα WiiUtils: Add helper functions to get emulated/real Bluetooth device (PR #9638 from leoetlino)
5.0-14002 πριν από 1 μήνας MMU: Fix SDR updates being silently dropped in some cases (PR #9625 from leoetlino)
5.0-13999 πριν από 1 μήνας WiiUtils: Remove reference qualifier (PR #9628 from Dentomologist)
5.0-13997 πριν από 1 μήνας Add game quirks for unknown BP/CP/XF commands (PR #9576 from Pokechu22)
5.0-13992 πριν από 1 μήνας MathUtil: Add SaturatingCast to cast floats more safely (PR #9480 from leoetlino)
5.0-13988 πριν από 1 μήνας Disable ICache emulation for some games (PR #8937 from Pokechu22)
5.0-13986 πριν από 1 μήνας Core: Fix PauseAndLock segfaulting under certain circumstances (PR #9623 from Techjar)
5.0-13984 πριν από 1 μήνας Check that zstd headers can be found before using a shared zstd library (PR #9622 from skylersaleh)
5.0-13982 πριν από 1 μήνας Set console's default language/country/region based on computer settings (PR #9388 from JosJuice)
5.0-13979 πριν από 1 μήνας Convert GameList col enum to enum class (PR #9620 from Dentomologist)
5.0-13976 πριν από 1 μήνας JitArm64: Skip calculating carry flag when not needed (PR #9585 from JosJuice)
5.0-13974 πριν από 1 μήνας Jits: Discard registers which we know will be overwritten (PR #9351 from JosJuice)