5.0-20118 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες Common/MemArena: Set MAP_NORESERVE in LazyMemoryRegion on Linux. (PR #12177 from AdmiralCurtiss)
5.0-20116 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες Jit: Use correct address when checking fifoWriteAddresses (PR #12178 from JosJuice)
5.0-20114 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες Jit: Don't discard before gather pipe interrupt check (PR #12138 from JosJuice)
5.0-20111 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες JitArm64: Store PC on debug exit (PR #12081 from JosJuice)
5.0-20109 πριν από 3 εβδομάδες VideoCommon: Expose the widescreen heuristic's standard and widescreen values in onion config. (PR #12169 from jordan-woyak)
5.0-20107 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Core/JitCache: Don't try to allocate the fast block map on 32-bit builds. (PR #12174 from AdmiralCurtiss)
5.0-20105 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Common/MemArena: LazyMemoryRegion fixes. (PR #12173 from AdmiralCurtiss)
5.0-20101 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες RetroAchievements - Rearranged startup process (PR #12029 from LillyJadeKatrin)
5.0-20099 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες RetroAchievements - Add Rich Presence to Achievement Dialog Header (PR #12028 from LillyJadeKatrin)
5.0-20097 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες VideoCommon: Allow widescreen heuristic's constants to be overridden by onion config (PR #11419 from OatmealDome)
5.0-20094 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες VideoCommon: add additional texture sampler types to ShaderAsset (PR #12139 from iwubcode)
5.0-20092 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες VideoCommon: additional error checking for CustomPipelineAction (PR #12137 from iwubcode)
5.0-20090 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες VideoCommon: add TextureData structure with metadata (PR #12136 from iwubcode)
5.0-20088 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες Add Everybody Votes Channel and Region Select to WiiLink config (PR #12159 from noahpistilli)
5.0-20086 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες VideoBackends:Metal: Multi render target support (PR #12004 from TellowKrinkle)
5.0-20084 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες VideoCommon: add ability to load cube maps into custom texture data (PR #12102 from iwubcode)
5.0-20082 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες VideoCommon: Deinit Graphics Mod Manager explicitly (PR #12158 from noahpistilli)
5.0-20080 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Android: Get rid of unnecessary nullability in features.settings (PR #12152 from JosJuice)
5.0-20078 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες IOS/KD: Implement NWC24_CHECK_MAIL_NOW (PR #12108 from noahpistilli)
5.0-20076 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Android: Use JNI for setting/getting ISO paths (PR #12153 from JosJuice)