5.0-12036 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Expand freelook camera with control options (PR #8767 from iwubcode)
5.0-12031 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες Externals: Add zstd (PR #8811 from JosJuice)
5.0-12028 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες cmake: add an option to control dependencies vendoring (PR #8806 from delroth)
5.0-12026 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες Core/UICommon: Fix EnableScreenSaver preprocessor directive (PR #8810 from Techjar)
5.0-12024 πριν από 3 εβδομάδες InputCommon: Use the Window handle when initializing DirectInput. (PR #8795 from WamWooWam)
5.0-12021 πριν από 3 εβδομάδες GCAdapter: add libusb error logging on reads/writes (PR #8807 from delroth)
5.0-12019 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα docs/DSP: fix $prod references (PR #8801 from Tilka)
5.0-12017 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες DiscIO: Implement multithreaded compression (PR #8760 from JosJuice)
5.0-12015 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες Jit: remove warning -Winvalid-offsetof (PR #8687 from howard0su)
5.0-12013 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες DolphinQt: Saving and restoring NetPlay Session Browser dialog's settings. (PR #8744 from cristian64)
5.0-12011 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Debugger: Add a Thread widget (PR #8686 from sepalani)
5.0-12009 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Boot: Add ConsoleType enum class (PR #8712 from sepalani)
5.0-12007 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Remove redundant "Emulation" from "DSP HLE Emulation" (PR #8790 from leoetlino)
5.0-12005 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες WiimoteEmu: Cleanup warnings of -Wparentheses (PR #8691 from howard0su)
5.0-12003 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Android: Add DSP Emulation Engine (PR #8770 from Ebola16)
5.0-12001 πριν από 4 εβδομάδες MathUtil: Fix Rectangle::GetWidth/Height for unsigned types (PR #8775 from leoetlino)
5.0-11999 πριν από 4 εβδομάδες IOS/KD: Cleanup sockets on IOCTL_NWC24_CLEANUP_SOCKET (PR #8757 from sepalani)
5.0-11997 πριν από 4 εβδομάδες Fix Windows CMake build errors (PR #8789 from JosJuice)
5.0-11995 πριν από 4 εβδομάδες DolphinQt: Store name of user style, not path (PR #8786 from JosJuice)
5.0-11993 πριν από 4 εβδομάδες Remove redundant Config prefix from ConfigInfo/ConfigLocation (PR #8787 from leoetlino)