5.0-10523 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Replace <experimental/filesystem> includes with <filesystem> (PR #8206 from JosJuice)
5.0-10520 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες android: simplify config loading code (PR #7927 from weihuoya)
5.0-10516 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-10515 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες General: Use nested namespace specifiers where applicable (PR #8199 from lioncash)
5.0-10510 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες General: Add missing header guards (PR #8201 from lioncash)
5.0-10506 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες {Common/SymbolDB, Core/HLE/HLE}: Make use of std::string_view where applicable (PR #8186 from lioncash)
5.0-10503 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες GekkoDisassmbler: Amend erroneous formatting specifiers (PR #8187 from lioncash)
5.0-10501 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες GameSettings: Fix some line endings (PR #8184 from Techjar)
5.0-10499 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες VideoCommon/RenderBase: Reset scissor rectangle after ImGui rendering (PR #8182 from Techjar)
5.0-10497 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες HW/DI: Emulate rotational latency (PR #8157 from JosJuice)
5.0-10495 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Qt: Minor adjustments to graphics window descriptions (PR #8130 from 8times9)
5.0-10493 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DiscordHandler: Don't delay shutdown by up to 2s (PR #8178 from leoetlino)
5.0-10491 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Common: Use fmt where applicable (PR #8177 from lioncash)
5.0-10488 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες IOS/USB_KBD: Minor cleanup (PR #8150 from lioncash)
5.0-10479 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Core/Movie: Store PAD_GET_ORIGIN bit in ControllerState (PR #8155 from Techjar)
5.0-10477 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Externals: Add libfmt to externals (PR #8173 from lioncash)
5.0-10474 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Core/GeckoCodeConfig: Use the [[fallthrough]] attribute in LoadCodes() (PR #8169 from lioncash)
5.0-10472 πριν από 6 μήνες VideoCommon/DriverDetails: Make look-up table immutable (PR #8170 from lioncash)
5.0-10470 πριν από 6 μήνες DSP/LabelMap: C++17 transitional changes/cleanup (PR #8162 from lioncash)
5.0-10463 πριν από 6 μήνες Renderer: Adjust source rectangle when crop would draw off screen (PR #8049 from stenzek)