5.0-14550 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες JitArm64: Don't hardcode exception constants (PR #9866 from JosJuice)
5.0-14548 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Partially revert "Android: Clean up some hardcoded strings" (PR #9841 from JosJuice)
5.0-14546 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Store partition key directly in ReuseID (PR #9854 from JosJuice)
5.0-14544 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες NetPlay: Refactor some functions into a common header (PR #9763 from Techjar)
5.0-14542 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες VertexLoaderTest: Fix memset assignment warning (PR #9595 from Dentomologist)
5.0-14540 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Use SPDX for Dolphin licensing info (PR #9862 from delroth)
5.0-14531 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες UpdaterCommon: Fix code signing error after updating on macOS (PR #9858 from OatmealDome)
5.0-14529 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες macOS: Untranslocate the app bundle's path for the updater (PR #8915 from OatmealDome)
5.0-14525 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Change the names for shader compilation settings (PR #8416 from JosJuice)
5.0-14523 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Allow post-processing shaders to query reciprocal of window resolution (PR #9640 from v1993)
5.0-14521 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Add Fallback Region setting to GUI (PR #9843 from JosJuice)
5.0-14519 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-14518 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες DiscIO: Add workaround for MSVC ARM64 ICE (PR #9855 from JosJuice)
5.0-14516 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες SI: Don't cancel transfer with TSTART=0 (PR #9853 from Bonta0)
5.0-14514 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες DVDInterface: Don't evict cache block i unless block i + 2 was read (PR #9847 from JosJuice)
5.0-14511 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες WiimoteScannerDarwin: fix hang on quit and clean up (PR #9839 from OatmealDome)
5.0-14504 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες JitArm64: Fix MSVC warning '~': zero extending 'u32' to 'u64' (PR #9856 from JosJuice)
5.0-14502 πριν από 4 μήνες DVDInterface: Fix decrypting reads clearing the drive state (PR #9852 from Pokechu22)
5.0-14500 πριν από 4 μήνες Fix FPRF handling of denormal singles (PR #9811 from JosJuice)
5.0-14495 πριν από 4 μήνες JitArm64: Handle SO and LT simultaneously in mfcr (PR #9851 from JosJuice)