5.0-12386 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες Android: Remove some static variables from SettingsAdapter (PR #9010 from JosJuice)
5.0-12384 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες Android: Persist Settings using ViewModel (PR #9011 from JosJuice)
5.0-12382 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες Remove wait_for_completion parameter from Renderer::SaveScreenshot (PR #9013 from JosJuice)
5.0-12380 πριν από 4 μήνες LogManager: Add missing include (PR #9000 from Ebola16)
5.0-12378 πριν από 4 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-12377 πριν από 4 μήνες Android: Clear game profiles and GameSettings (PR #8966 from Ebola16)
5.0-12375 πριν από 4 μήνες Android: Settings and Emulation activities skip (Tv)MainActivity library rescan (PR #8978 from Ebola16)
5.0-12373 πριν από 4 μήνες Android: Add Log Configuration to UI (PR #7252 from Ebola16)
5.0-12371 πριν από 4 μήνες Android: Add Pause / Unpause Emulation Toggle (PR #8858 from Ebola16)
5.0-12369 πριν από 4 μήνες OnScreenDisplay: fix names rgba -> argb (PR #8997 from Felk)
5.0-12367 πριν από 4 μήνες Fix crash when using DSP LLE with CPU interpreter (or fastmem off) (PR #8731 from Pokechu22)
5.0-12364 πριν από 4 μήνες DolphinQt: Don't capture local pointer by reference (PR #8994 from JosJuice)
5.0-12362 πριν από 4 μήνες Android: Remove touchscreen check for rumble (PR #8991 from JosJuice)
5.0-12360 πριν από 4 μήνες DiscIO: Fix conversion warning (PR #8990 from JosJuice)
5.0-12358 πριν από 4 μήνες CMake: Add -D_SILENCE_CXX17_CODECVT_HEADER_DEPRECATION_WARNING (PR #8993 from JosJuice)
5.0-12356 πριν από 4 μήνες DolphinQt: Show a warning when launching an NKit disc image (PR #8875 from JosJuice)
5.0-12354 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Curl: For windows cmake builds, build curl with schannel/winssl capability (PR #8984 from r2dliu)
5.0-12352 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα VideoCommon: Don't round the refresh rate (PR #8988 from JosJuice)
5.0-12350 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Set preferMinimalPostProcessing="true" (PR #8989 from JosJuice)
5.0-12348 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα INI updates (PR #8979 from Miksel12)