5.0-17206 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες MoltenVK: Update to v1.1.11 (PR #10983 from OatmealDome)
5.0-17204 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DSPHLE/AX: Set state to WaitingForCmdListSize when switching uCodes (PR #10991 from Pokechu22)
5.0-17202 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες VideoCommon: Remove unused swap chain functions (PR #10992 from Pokechu22)
5.0-17199 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες fix verifying wii dev signatures (PR #10984 from shuffle2)
5.0-17197 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Force quit app if external storage isn't mounted (PR #10980 from JosJuice)
5.0-17195 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DirectoryBlob: Fix partition size mixup for encrypted Wii discs. (PR #10970 from AdmiralCurtiss)
5.0-17193 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Improve documentation on command-line build (PR #10975 from Pokechu22)
5.0-17191 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Add Androidx splash screen to wait for directory initialization (PR #10948 from t895)
5.0-17188 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες IOS/FS: Skip writing FST if SetMetadata() changes nothing. (PR #10972 from AdmiralCurtiss)
5.0-17186 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Prevent app lockup when revoking write access (PR #10974 from t895)
5.0-17184 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Don't set the signingConfig if keystore property isn't set (PR #10938 from Pokechu22)
5.0-17182 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Fix minor typo in readme (PR #10971 from Zopolis4)
5.0-17180 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Workaround FreeBSD/clang/fmt bug (PR #10973 from phire)
5.0-17178 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Consistent TV card colors (PR #10653 from t895)
5.0-17176 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Rewrite readme (PR #10431 from Zopolis4)
5.0-17174 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Add hotkeys for incrementing/decrementing select state slot (PR #10962 from askew-etc)
5.0-17172 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες NetPlayServer.cpp OnConnect() Minor Code Updates (PR #10944 from Sage-King)
5.0-17161 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες SDL: update submodule to 5aa438e80aabe3570c0ef807d9b22bcd9835ced6 (PR #10967 from shuffle2)
5.0-17159 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Interpreter: Fix rounding edge case in frsp (PR #10959 from JosJuice)
5.0-17157 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Arm64Emitter: Fix encoding of size for ADD (vector) (PR #10953 from JosJuice)