5.0-11834 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Remove outdated comment from Movie::FrameUpdate (PR #8734 from JosJuice)
5.0-11832 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Fix the panic alert deadlock (a.k.a. "Question" issue) (PR #8715 from JosJuice)
5.0-11830 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Vulkan: Switch from vkCreateMacOSSurfaceMVK() to vkCreateMetalSurfaceEXT() and Update MoltenVK (PR #8728 from stenzek)
5.0-11827 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Fix ATV on API 28+ (PR #8720 from webgeek1234)
5.0-11825 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-11824 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Add Paths to UI (PR #7920 from Ebola16)
5.0-11819 πριν από 5 μήνες, 4 εβδομάδες Cleanup warnings of -Wunused-lambda-capture (PR #8698 from howard0su)
5.0-11817 πριν από 6 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-11816 πριν από 6 μήνες Wiimote: Cleanup warnings of -Wmissing-variable-declarations (PR #8701 from howard0su)
5.0-11813 πριν από 6 μήνες Boot: Do a better job of preserving certain parts of settings.txt (PR #8673 from JosJuice)
5.0-11810 πριν από 6 μήνες Android: Set up Day/Night mode for system-compatible optional dark theme (PR #8660 from TheRealPSV)
5.0-11807 πριν από 6 μήνες Parse arguments before Qt (PR #8683 from AlexApps99)
5.0-11805 πριν από 6 μήνες NoGUI: missing override in PlatformX11 (PR #8700 from howard0su)
5.0-11803 πριν από 6 μήνες SettingsHandler: Always decode the whole settings.txt file (PR #8680 from Leseratte10)
5.0-11801 πριν από 6 μήνες Cleanup warnings of -Wpessimizing-move (PR #8699 from howard0su)
5.0-11799 πριν από 6 μήνες InputCommon: cleanup warnings of -Wclass-memaccess (PR #8693 from howard0su)
5.0-11797 πριν από 6 μήνες Cleanup warnings of -Wunused-[const]-variable (PR #8692 from howard0su)
5.0-11794 πριν από 6 μήνες Fix build with Qt 5.15+ (PR #8702 from sl1pkn07)
5.0-11792 πριν από 6 μήνες DiscIO: cleanup warnings of -Wmaybe-uninitialized (PR #8690 from howard0su)
5.0-11790 πριν από 6 μήνες Qt/CodeWidget: Typo in settings key. (PR #8681 from AdmiralCurtiss)