5.0-11516 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες DiscIO: Add out of bounds checks for blob reading (PR #8558 from JosJuice)
5.0-11514 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες WiimoteEmu: IMU pointing behavior improvements and code cleanup. (PR #8545 from jordan-woyak)
5.0-11507 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες GameSettings: fix Cook Wars main menu (PR #8563 from Tilka)
5.0-11505 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες DSPSpy: Remove unused stubs (PR #8540 from leoetlino)
5.0-11503 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Core/DolphinQt: Fix IR Sensitivity slider. (PR #8562 from jordan-woyak)
5.0-11501 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Fix Error #001 (alternative solution) (PR #8561 from JosJuice)
5.0-11499 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες DI MIOS crash fixes (PR #8560 from Pokechu22)
5.0-11496 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Properly hide Wii remote extension motion tabs when no extension is selected. (PR #8559 from jordan-woyak)
5.0-11494 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Core/HW -> PowerPC/JIT: Fastmem arena construction (PR #8537 from degasus)
5.0-11487 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες ControllerInterface: Exposse DSU client battery level as an input. (PR #8474 from jordan-woyak)
5.0-11484 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες ControllerInterface: Combine evdev devices with the same unique ID. (PR #8473 from jordan-woyak)
5.0-11480 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Require clang-format 9 and reformat source code (PR #8549 from leoetlino)
5.0-11478 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Add motion input support to nunchuk (PR #8451 from rlnilsen)
5.0-11476 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Various DI improvements (PR #8394 from Pokechu22)
5.0-11458 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες MacOS: Fixes configuration hang; bump MacOS SDK. (PR #8530 from s-daveb)
5.0-11455 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Support compiling on ARM64 (PR #8547 from stenzek)
5.0-11452 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Enforce UTF-8 now that VS handles it sanely (PR #6152 from bb010g)
5.0-11450 πριν από 6 μήνες, 4 εβδομάδες Document the evdev "interesting" heuristic (PR #8553 from dolphin-emu)
5.0-11447 πριν από 6 μήνες, 4 εβδομάδες Update Readme.md (PR #8527 from shuffle2)
5.0-11445 πριν από 6 μήνες, 4 εβδομάδες x64 micro-optimizations (PR #8158 from Sintendo)