5.0-12247 πριν από 5 μήνες VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (PR #8884 from iwubcode)
5.0-12245 πριν από 5 μήνες JitArm64_Paired: Fix ps_msub when d == b (PR #8919 from MerryMage)
5.0-12243 πριν από 5 μήνες JitArm64: no intermediate rounding for FMA (PR #8870 from Tilka)
5.0-12240 πριν από 5 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-12239 πριν από 5 μήνες Support the new MSVC preprocessor (PR #8913 from JosJuice)
5.0-12237 πριν από 5 μήνες VideoCommon: Show profiler output again (PR #8912 from JosJuice)
5.0-12235 πριν από 5 μήνες JitArm64: Don't assume fastmem arena is available (PR #8911 from OatmealDome)
5.0-12233 πριν από 5 μήνες Feature XLink Kai BBA (PR #8853 from CrunchBite)
5.0-12230 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα FreeLookCamera: Fix savestate branch inconsistency. (PR #8904 from AdmiralCurtiss)
5.0-12228 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Call Movie::FrameUpdate per field, not per line (PR #8889 from JosJuice)
5.0-12226 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Core / VideoCommon / DolphinQt - allow tweaking freelook camera's field of view (PR #8820 from iwubcode)
5.0-12219 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα NetworkWidget: Add Blocking column (PR #8808 from sepalani)
5.0-12217 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα DiscIO: Deduplicate some VolumeGC/VolumeWii code (PR #8900 from JosJuice)
5.0-12215 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Fix some warnings in ConvertDialog (PR #8899 from JosJuice)
5.0-12212 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Add columns with file format details (PR #8897 from JosJuice)
5.0-12210 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Replace Windows CMake lambda constexpr capture workaround (PR #8898 from JosJuice)
5.0-12208 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Make SO_POLL complete asynchronously in IOS_NET SO (PR #8813 from nbouteme)
5.0-12206 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Show file format details in game properties (PR #8891 from JosJuice)
5.0-12204 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Include SRAM in savestates (PR #7396 from Techjar)
5.0-12202 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Keep memory card header and use it to reinitialize GCI folders on mismatch. (Fix savestate with GCI folders) (PR #8879 from AdmiralCurtiss)