5.0-13083 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Core/Movie: Fix a likely out-of-bounds read for PanicAlertT (PR #9270 from leoetlino)
5.0-13081 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Fix Super Mario Sunshine debug cubes (originally PR #4601 by stenzek) (PR #9122 from Pokechu22)
5.0-13078 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Common: Assert that translatable strings use positional arguments (PR #9269 from JosJuice)
5.0-13075 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Fix IllegalStateException on startup (PR #9266 from JosJuice)
5.0-13073 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Fix invalid lambda captures (PR #9267 from leoetlino)
5.0-13071 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Convert logging over to fmt pt.2 (PR #9263 from lioncash)
5.0-13069 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DSP: Fix one DEBUG_LOG call (PR #9264 from leoetlino)
5.0-13067 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Common/Log: Add compile-time format string checks (PR #9260 from leoetlino)
5.0-13063 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Vulkan: fix validation error in bSupportsGeometryShaders=false case (PR #9130 from flto)
5.0-13061 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Add Show/Hide All options to gamelist region menu (PR #9210 from Dentomologist)
5.0-13059 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Game INI Changes (PR #9212 from nf6429)
5.0-13056 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Remove hacks for Wii Remote extension setting, round 2 (PR #9170 from JosJuice)
5.0-13054 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Re-add motionControlsEnabled to clearWiimoteNewIniLinkedPreferences (PR #9193 from JosJuice)
5.0-13051 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες WiimoteEmu: Implement extension encryption edge case. (PR #9220 from jordan-woyak)
5.0-13049 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες FrameDump Logging: Separate log type and migrate to fmt (PR #9239 from altimumdelta)
5.0-13047 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Fix updater not always cleaning up temp directory (PR #9247 from Dentomologist)
5.0-13045 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Convert logging over to fmt pt. 1 (PR #9258 from lioncash)
5.0-13043 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Add a Skip EFB Access Hotkey (PR #9185 from Losuc)
5.0-13041 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Fixed non-UTF8 chars in PeakFinder.cpp (PR #9259 from Strum355)
5.0-13039 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες WiiUtils: Create Wii Shop log files when installing a WAD. (PR #9261 from AdmiralCurtiss)