5.0-10636 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Vulkan: Use reversed depth range in viewport (PR #8244 from stenzek)
5.0-10634 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Add dumping bitrate setting to GUI and increase default value (PR #8250 from JosJuice)
5.0-10630 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Core/HW/AddressSpace: Remove unnecessary inclusion of Core.h (PR #8247 from lioncash)
5.0-10627 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Show Dolphin version in render window title (PR #8234 from JosJuice)
5.0-10625 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες TextureCache: Support reinterpreting formats for VRAM textures (PR #8240 from stenzek)
5.0-10621 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Don't copy global INIs into game INIs (PR #8203 from JosJuice)
5.0-10617 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Use separate libusb contexts to avoid thread safety issues (PR #8218 from leoetlino)
5.0-10614 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες VideoCommon/Statistics: Minor cleanup changes (PR #8238 from lioncash)
5.0-10609 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Fix FIFO player crashing when USE_MEMORYWATCHER is defined (PR #8237 from JosJuice)
5.0-10607 πριν από 5 μήνες DolphinQt: Don't update debug widgets when hidden (PR #8231 from JosJuice)
5.0-10605 πριν από 5 μήνες Qt/ControllersWindow: Fix radio buttons not getting disabled (PR #8228 from spycrab)
5.0-10603 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Code: Rename AVIDump to FrameDump (PR #8128 from altimumdelta)
5.0-10601 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Show values as floats in watch (PR #8219 from Pokechu22)
5.0-10599 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Fixed various errors spotted with Application Verifier (PR #8215 from CookiePLMonster)
5.0-10595 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/InterfacePane: Move "Keep Window on Top" to Render Window section (PR #8118 from 8times9)
5.0-10593 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Update Installer.nsi for Qt support (PR #8161 from njensen20)
5.0-10591 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Fix Gecko codes for G2RE52 (Shrek SuperSlam) (PR #8183 from kirbyUK)
5.0-10589 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα QtGui: Handle file open events (PR #8176 from VinDuv)
5.0-10587 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Reorder graphics config (PR #8192 from Miksel12)
5.0-10585 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Common/GekkoDisassembler: Minor changes (PR #8193 from lioncash)