5.0-13418 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Do not use offsetof on non-standard-layout types (PR #9421 from MerryMage)
5.0-13416 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Arm64Emitter: Remove unused OpType enum (PR #9411 from lioncash)
5.0-13414 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Arm64Emitter: Convert ArithOption enums into enum classes (PR #9410 from lioncash)
5.0-13412 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64_Tables: Construct tables at compile-time (PR #9401 from lioncash)
5.0-13409 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64_RegCache: Interface cleanup (PR #9396 from lioncash)
5.0-13402 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Arm64Emitter: Interface cleanup (PR #9402 from lioncash)
5.0-13392 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-13391 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες ArmCommon: Add missing header guard (PR #9403 from lioncash)
5.0-13388 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64_LoadStore: Explicitly annotate switch fallthrough cases (PR #9399 from lioncash)
5.0-13386 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Use storage access framework for game list (PR #9318 from JosJuice)
5.0-13374 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες IOS: Allow for heterogenous name lookup (PR #9391 from lioncash)
5.0-13371 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες SysConf: Make use of std::string_view (PR #9393 from lioncash)
5.0-13367 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Use C++17 deduction guides with locked recursive mutexes (PR #9394 from lioncash)
5.0-13365 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Config: Fix cache not being invalidated when callbacks are suppressed (PR #9386 from leoetlino)
5.0-13363 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Make use of C++17 deduction guides with locks (PR #9389 from lioncash)
5.0-13361 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DSPCore: Make several SDSP members private (PR #9387 from lioncash)
5.0-13357 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DSP: Convert Mailbox enum into an enum class (PR #9384 from lioncash)
5.0-13353 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DSPAnalyzer: Migrate off file-scope state (PR #9377 from lioncash)
5.0-13345 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DSP: Eliminate some magic values related to the CR register (PR #9383 from lioncash)
5.0-13343 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Fix latency field being initially enabled on audio backends not supporting it (PR #9379 from Pokechu22)