5.0-17972 7 ώρες πρίν GameSettings: Add patch for Ten Pin Alley 2 (RLEEFS) (PR #11311 from smurf3tte)
5.0-17970 πριν από 1 μέρα, 19 ώρες Jit64: Correctly handle NaNs for ps_mulsX/ps_sumX (PR #11304 from JosJuice)
5.0-17966 πριν από 1 μέρα, 19 ώρες JitArm64: Optimize ps_mergeXX (PR #11305 from JosJuice)
5.0-17964 πριν από 1 μέρα, 19 ώρες VideoCommon/CommandProcessor: Refactor to class, move to Core::System. (PR #11307 from AdmiralCurtiss)
5.0-17962 πριν από 2 μέρες, 3 ώρες VideoBackends:OGL: Creating vertex formats shouldn't unbind anything (PR #11279 from tellowkrinkle)
5.0-17960 πριν από 4 μέρες, 1 ώρα CoreTiming: Refactor to class. (PR #11303 from AdmiralCurtiss)
5.0-17957 πριν από 4 μέρες, 4 ώρες Correctly call CoUninitialize() on Cubeb helper class destruction. (PR #11306 from AdmiralCurtiss)
5.0-17955 πριν από 4 μέρες, 5 ώρες Update cubeb to mozilla/cubeb@27d2a102b0b75d9e49d43bc1ea516233fb87d778 (PR #10343 from AdmiralCurtiss)
5.0-17950 πριν από 4 μέρες, 10 ώρες Translation resources sync with Transifex
5.0-17949 πριν από 5 μέρες, 1 ώρα CoreTiming: Move variables to Core::System. (PR #11301 from AdmiralCurtiss)
5.0-17946 πριν από 5 μέρες, 5 ώρες Netplay: Add more logging to save syncing. (PR #11283 from AdmiralCurtiss)
5.0-17944 πριν από 5 μέρες, 5 ώρες GCMemcardDirectory: GCI filename cleanup and fixes. (PR #11230 from AdmiralCurtiss)
5.0-17939 πριν από 5 μέρες, 5 ώρες Debugger BreakpointWidget: Edit breakpoints dialog (PR #11293 from JoshuaMKW)
5.0-17937 πριν από 6 μέρες, 9 ώρες Update SDL to 2.26 (PR #11302 from tellowkrinkle)
5.0-17934 πριν από 1 εβδομάδα HW: Pass System to MMIO handlers. (PR #11166 from AdmiralCurtiss)
5.0-17931 πριν από 1 εβδομάδα Externals: Update fmt to 9.1.0 (PR #11123 from Pokechu22)
5.0-17926 πριν από 1 εβδομάδα Android: Fix GameDetailsDialog on leanback (PR #11296 from t895)
5.0-17924 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα AudioCommon: Pass Core::System to AudioCommon functions. (PR #11165 from AdmiralCurtiss)
5.0-17922 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα Force EFB2RAM in WWE WrestleMania XIX (PR #11209 from JMC47)
5.0-17920 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα Force Safe Texture Cache in Legend of Spyro: A New Beginning (PR #11210 from JMC47)