5.0-15421 μια ώρα πρίν Externals: Update imgui to 1.85 (PR #10188 from Pokechu22)
5.0-15419 11 ώρες πρίν HLE: Fix hook flag for HBReload (PR #10186 from leoetlino)
5.0-15417 πριν από 1 μέρα, 16 ώρες GameList: Fix duplicate selections with ctrl+a in grid view (PR #10177 from Dentomologist)
5.0-15415 πριν από 2 μέρες, 11 ώρες Android: Set android:hasFragileUserData (PR #10185 from JosJuice)
5.0-15413 πριν από 2 μέρες, 12 ώρες Convert LOG_TYPE and LOG_LEVELS to enum class (PR #10182 from Pokechu22)
5.0-15410 πριν από 2 μέρες, 12 ώρες Translation resources sync with Transifex
5.0-15407 πριν από 3 μέρες, 8 ώρες HLE Riivolution patch support (PR #10127 from AdmiralCurtiss)
5.0-15377 πριν από 3 μέρες, 18 ώρες Rework the entire logic of the GDB stub (PR #10142 from aldelaro5)
5.0-15363 πριν από 3 μέρες, 20 ώρες Common/FileUtil: Fix incorrect (32-bit) stat struct being used on Windows, which was hidden by a define in CommonFuncs.h. (PR #10183 from AdmiralCurtiss)
5.0-15361 πριν από 6 μέρες Translation resources sync with Transifex
5.0-15360 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Enable deb package generation with cpack (PR #10170 from ooshlablu)
5.0-15358 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Fix swapped frame advance speed increase/decrease (PR #10171 from malleoz)
5.0-15356 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Port Main.DSP to MainSettings (PR #10144 from malleoz)
5.0-15354 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες JitArm64: Work around a GCC warning promoted to error (PR #10168 from JosJuice)
5.0-15352 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες Turn MAX_LOGLEVEL into a true constant (and fix self-comparison warning) (PR #10167 from leoetlino)
5.0-15350 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες Add Game ID, timecode to dspdump and dtkdump filenames (PR #10149 from malleoz)
5.0-15348 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες Android: Scoped storage [To be merged in October] (PR #9696 from JosJuice)
5.0-15341 πριν από 1 εβδομάδα, 5 μέρες VideoCommon: Fix color channel logic when per-pixel lighting is in use (PR #10164 from Pokechu22)
5.0-15339 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Silence the -Wswitch warnings in Tev (PR #10166 from fpdotmonkey)
5.0-15337 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Fix all uninitialized variable warnings (C26495) (PR #10085 from Pokechu22)