3.5-290 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix initial theme selection.
3.5-289 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Actually use the screenshot icon.
3.5-288 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Update title/status bar when pausing emulation.
3.5-287 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix translations for the recent spelling error correction. Also update the pot file while we are at it.
3.5-286 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Change GetCmdForHotkey to use a switch. Cuts down on if-statement spam.
3.5-285 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix theme loading on non-Windows.
3.5-284 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Move DSP settings to dolphin.ini
3.5-283 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'external-theme'
3.5-270 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Revert "Made several variables/parameters unsigned in the DX9, DX11 and OGL plugins. They make more sense like this (given their names)."
3.5-269 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Made several variables/parameters unsigned in the DX9, DX11 and OGL plugins. They make more sense like this (given their names).
3.5-268 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'ES_LAUNCH'
3.5-258 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'unix-fastmem'
3.5-256 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix two unsigned/signed mismatch warnings.
3.5-255 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Change audio latency setting to a wxSpinCtrl, fixes layout problem on linux.
3.5-254 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες - Made GenRandomCode's 'size' parameter unsigned. Doesn't make sense to have the capability of being able to be negative.
3.5-253 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Real fix for Linux Wiimote disconnect hanging. Fixes issue 5903.
3.5-252 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a clear bug in aldlist.cpp.
3.5-251 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Get rid of unused iterators in JitCache.
3.5-250 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες OSX build fix
3.5-249 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Added backwards compatibility with old OpenAL drivers.