3.5-1329 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες GL_DEPTH_COMPONENT can't have type of GL_UNSIGNED_BYTE with glTexImage2D. Qualcomm drivers get hit with this but all else don't care.
3.5-1328 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Use vsnprintf for the log messages.
3.5-1327 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Add in a compiling option for GLES3
3.5-1326 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Allow the user to select multiple browse paths.
3.5-1325 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix some of the compiler warnings that have appeared recently.
3.5-1324 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Build fix
3.5-1323 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge remote-tracking branch 'john-peterson/cheat2'
3.5-1321 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες ogl: report shader compilation issues in the same way as other backends
3.5-1320 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Forced an exception check on short ARAM DMA transfers.
3.5-1319 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Immediately process ARAM DMA transfers if they are 1 block in length. Fixes the teleportation in Beyond Good and Evil.
3.5-1318 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες GCMemcard: Initialize the current/previous DIR BAT pointers when creating a new memory card fixes issue 6288
3.5-1317 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Clear the texture cache when a new dol is loaded via ES_LAUNCH. Fixes the black screen in The House of the Dead 2. Abbreviated some of the information in the window titlebar.
3.5-1316 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Dammit Ctrl-Z. Restore a wxSpinCtrl parameter that accidentally got removed in the last commit.
3.5-1315 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Display the initial number of frames that are to be recorded in the Fifo Player.
3.5-1314 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix a bug where FIFO recording could not work.
3.5-1313 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Apply color mask when alpha test parameters change. Required to make the changes in revision be706a397720 work properly.
3.5-1311 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge remote-tracking branch 'John-Peterson/state'
3.5-1309 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Don't exit when bluetooth support is not available on Windows.
3.5-1307 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'fix-linux-win-resize'
3.5-1303 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Apparently we can't trust m_strVideoBackend on osx.