3.5-313 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Remove lttc for lle on thread too.
3.5-312 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a dumb regression from revision 4925a28f94d8.
3.5-311 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Revert my dual-core fix for FifoPlayer. Apparently it breaks more than it fixes.
3.5-310 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Actually remove lttc.
3.5-309 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Typo fix.
3.5-308 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Misc movie fixes.
3.5-307 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Implement 8 bit loads backpatching
3.5-306 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Implement backpatch support for 16 bit loads
3.5-305 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix switching from the different rasterizers
3.5-304 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Remove the dependency on rectangle textures in the software rasterizer. Also make it the be used by default in the software renderer like it was before.
3.5-303 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fully fix that clear bug in aldlist.cpp. Seems I missed part. Corrected it.
3.5-302 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix emulated turntable crossfade slider. (DJ Hero controller) Fixes issue 4504.
3.5-301 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Add support for the mouse cursor and mouse clicking events on OS X.
3.5-300 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix emulated wiimote shaking in Wario Land: Shake It, and probably others. Fixes issue 5295. (probably issue 5017 and issue 5578 too)
3.5-299 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Improve "Enable Hotkeys" description. Fixes issue 4607.
3.5-298 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix typo.
3.5-297 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Mention middle mouse button in "Free Look" description. Fixes issue 5581.
3.5-296 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'full-analog-surface' Fixes issue 5010.
3.5-293 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'gameinistuff'
3.5-291 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Copypaste fail.