3.5-1854 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Fix Android 4.3 from crashing on my devices. This was annoying to find.
3.5-1853 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Fix preferences from crashing. OSD controls was supposed to be boolean.
3.5-1852 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες In Windows, if BBA can't connect to any TUNTAP device then throw a panicalert, not just an error log.
3.5-1851 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Missed a string for the Japanese translation.
3.5-1850 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Migrate the "Draw Onscreen Controls" preference to the video settings.
3.5-1849 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Remove unnecessary string messages from CPUSettingsFragment and VideoSettingsFragment.
3.5-1848 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Implement a ViewPager for the settings. Also, move classes into appropriate packages to make things cleaner.
3.5-1847 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Remove some spurious endlines at the end of log messages
3.5-1846 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Hopefully fix buildbot's ant build.
3.5-1845 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Load all of the new settings from the ini when the app is launched.
3.5-1844 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Add most of the Dolphin video/gfx settings to the settings menu.
3.5-1843 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl: explain why pinned memory is disabled for index buffer
3.5-1842 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Gameini database update. Fix Metroid Prime 3: Corruption settings that got deleted by the clean up of revision e5f4586356cc. Fix/clean up various stuff that showed up in the process of searching for o...
3.5-1841 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl: fix the range of glDrawRangeElements
3.5-1840 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl: use texture_2d instead of renderbuffer for realxfb + efb2ram fbo
3.5-1839 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl: remove glBindFragDataLocation
3.5-1838 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Forgot to document the new parameter used in SaveConfigToDolphinIni() in the last change. Fixed that.
3.5-1837 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Turn SaveConfigToDolphinIni() into a static method. Now saving settings to the ini config just uses one call in PrefsFragment.onDestroy().
3.5-1836 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Remove the loading toast messages from the UI. These really don't need to be here since the things they were used for took very, very little time to load.
3.5-1835 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Decouple Dolphin.ini config file saving from GameListActivity. It doesn't make sense to save the config AFTER control is returned from PrefsFragment to GameListActivity, since the main purpo...