5.0-12400 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Ignore "-psn" command line option on macOS (PR #9005 from OatmealDome)
5.0-12398 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα DSPJit: Various minor improvements (PR #9008 from Sintendo)
5.0-12394 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Avoid double rounding in fctiwzx (PR #9016 from JosJuice)
5.0-12392 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Add a few input expression functions (trigonometry, sqrt, pow, min, max, clamp) (PR #8999 from AdmiralCurtiss)
5.0-12389 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Fix SettingsActivity lifecycle management (PR #9009 from JosJuice)
5.0-12386 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Remove some static variables from SettingsAdapter (PR #9010 from JosJuice)
5.0-12384 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Persist Settings using ViewModel (PR #9011 from JosJuice)
5.0-12382 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Remove wait_for_completion parameter from Renderer::SaveScreenshot (PR #9013 from JosJuice)
5.0-12380 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες LogManager: Add missing include (PR #9000 from Ebola16)
5.0-12378 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-12377 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Clear game profiles and GameSettings (PR #8966 from Ebola16)
5.0-12375 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Settings and Emulation activities skip (Tv)MainActivity library rescan (PR #8978 from Ebola16)
5.0-12373 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Add Log Configuration to UI (PR #7252 from Ebola16)
5.0-12371 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Add Pause / Unpause Emulation Toggle (PR #8858 from Ebola16)
5.0-12369 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες OnScreenDisplay: fix names rgba -> argb (PR #8997 from Felk)
5.0-12367 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Fix crash when using DSP LLE with CPU interpreter (or fastmem off) (PR #8731 from Pokechu22)
5.0-12364 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Don't capture local pointer by reference (PR #8994 from JosJuice)
5.0-12362 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Remove touchscreen check for rumble (PR #8991 from JosJuice)
5.0-12360 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Fix conversion warning (PR #8990 from JosJuice)
5.0-12358 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες CMake: Add -D_SILENCE_CXX17_CODECVT_HEADER_DEPRECATION_WARNING (PR #8993 from JosJuice)