5.0-11585 πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες DolphinQt/TASCheckBox: Mark GetValue() as const (PR #8587 from lioncash)
5.0-11583 πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-11582 πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες Core/WiimoteReal: Wii remote connection pool and source change cleanup. (PR #8548 from jordan-woyak)
5.0-11580 πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες WiimoteEmu: Nunchuk and Classic Controller calibration accuracy improvements. (PR #8552 from jordan-woyak)
5.0-11578 πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες IOS/FS: Reimplement many functions in a more accurate way (PR #8539 from leoetlino)
5.0-11558 πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες VideoCommon/OSD: Process OSD messages even when they are disabled. (PR #8582 from jordan-woyak)
5.0-11556 πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες Common/Core: Minor rvalue reference related cleanups. (PR #8579 from jordan-woyak)
5.0-11554 πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες VolumeVerifier: Report read errors to the user (PR #8585 from JosJuice)
5.0-11552 πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες InputCommon: Make "Cursor" inputs aware of the rendered aspect ratio. (PR #8581 from jordan-woyak)
5.0-11550 πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες Common/Analytics: Replace mutex with shared_mutex and minor cleanups. (PR #8577 from jordan-woyak)
5.0-11548 πριν από 8 μήνες x64Emitter: Avoid 8-bit displacement when possible (PR #8556 from Sintendo)
5.0-11542 πριν από 8 μήνες Jit64: Make DoubleToSingle a common asm routine (PR #8120 from MerryMage)
5.0-11537 πριν από 8 μήνες Add Dolphin version and current video backend to shader compilation logs (PR #8336 from Ebola16)
5.0-11535 πριν από 8 μήνες VideoCommon/TextureConversionShader: Convert over to using ShaderCode (PR #8576 from lioncash)
5.0-11532 πριν από 8 μήνες Qt/RenderWidget: Account for devicePixelRatio when auto-adjusting window size (PR #8366 from Techjar)
5.0-11530 πριν από 8 μήνες DiscIO: Fix CISOFileReader::GetDataSize() (PR #8573 from JosJuice)
5.0-11528 πριν από 8 μήνες Core/NetPlayServer: Sync SRAM on every game start (PR #8570 from Techjar)
5.0-11526 πριν από 8 μήνες Update Readme.md to remove mention of Vista. (PR #8572 from jordan-woyak)
5.0-11524 πριν από 8 μήνες Add an option to present duplicate frames (PR #8554 from stenzek)
5.0-11522 πριν από 8 μήνες InputCommon: List IMUAccelerometer's Up/Down inputs first for consistency. (PR #8568 from jordan-woyak)