5.0-11805 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα NoGUI: missing override in PlatformX11 (PR #8700 from howard0su)
5.0-11803 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα SettingsHandler: Always decode the whole settings.txt file (PR #8680 from Leseratte10)
5.0-11801 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Cleanup warnings of -Wpessimizing-move (PR #8699 from howard0su)
5.0-11799 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα InputCommon: cleanup warnings of -Wclass-memaccess (PR #8693 from howard0su)
5.0-11797 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Cleanup warnings of -Wunused-[const]-variable (PR #8692 from howard0su)
5.0-11794 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Fix build with Qt 5.15+ (PR #8702 from sl1pkn07)
5.0-11792 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα DiscIO: cleanup warnings of -Wmaybe-uninitialized (PR #8690 from howard0su)
5.0-11790 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/CodeWidget: Typo in settings key. (PR #8681 from AdmiralCurtiss)
5.0-11788 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Boot: Change pre-defined setting.txt CODE values (PR #8678 from JosJuice)
5.0-11786 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/GameListModel: Use native separators in File Path column (PR #8679 from CookiePLMonster)
5.0-11784 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/CodeViewWidget: Make columns resizable by the user and set sensible defaults. (PR #8665 from AdmiralCurtiss)
5.0-11782 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11781 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Android/JNI: Remove odd usage of the comma operator (PR #8677 from JosJuice)
5.0-11779 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Core/HotkeyManager: Fix group names in config (PR #8655 from Techjar)
5.0-11776 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Fix Load Wii System Menu not updating after performing a disc update (PR #8675 from Pokechu22)
5.0-11774 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα BTReal: Improve error handling for device opening (PR #8671 from leoetlino)
5.0-11772 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Fix gyro mapping indicator's "jitter" drawing. (PR #8674 from jordan-woyak)
5.0-11770 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες Back up Wii setting.txt and SYSCONF while emulating (PR #8672 from JosJuice)
5.0-11767 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες Android: More robust check for whether to sync channels (PR #8598 from JosJuice)
5.0-11765 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες [RFC] .gitmodules: Make Externals/Qt clone shallow (PR #8651 from spycrab)