5.0-10614 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες VideoCommon/Statistics: Minor cleanup changes (PR #8238 from lioncash)
5.0-10609 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες Fix FIFO player crashing when USE_MEMORYWATCHER is defined (PR #8237 from JosJuice)
5.0-10607 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Don't update debug widgets when hidden (PR #8231 from JosJuice)
5.0-10605 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Qt/ControllersWindow: Fix radio buttons not getting disabled (PR #8228 from spycrab)
5.0-10603 πριν από 7 μήνες Code: Rename AVIDump to FrameDump (PR #8128 from altimumdelta)
5.0-10601 πριν από 7 μήνες Show values as floats in watch (PR #8219 from Pokechu22)
5.0-10599 πριν από 7 μήνες Fixed various errors spotted with Application Verifier (PR #8215 from CookiePLMonster)
5.0-10595 πριν από 7 μήνες Qt/InterfacePane: Move "Keep Window on Top" to Render Window section (PR #8118 from 8times9)
5.0-10593 πριν από 7 μήνες Update Installer.nsi for Qt support (PR #8161 from njensen20)
5.0-10591 πριν από 7 μήνες Fix Gecko codes for G2RE52 (Shrek SuperSlam) (PR #8183 from kirbyUK)
5.0-10589 πριν από 7 μήνες QtGui: Handle file open events (PR #8176 from VinDuv)
5.0-10587 πριν από 7 μήνες Reorder graphics config (PR #8192 from Miksel12)
5.0-10585 πριν από 7 μήνες Common/GekkoDisassembler: Minor changes (PR #8193 from lioncash)
5.0-10581 πριν από 7 μήνες DolphinQt/CMakeLists: Leverage windeployqt for determining libraries and plugins to copy (PR #8202 from lioncash)
5.0-10578 πριν από 7 μήνες VideoCommon/RenderBase: Fix crop (PR #8205 from Techjar)
5.0-10576 πριν από 7 μήνες VideoCommon/Statistics: Use std::array for projection values (PR #8207 from lioncash)
5.0-10572 πριν από 7 μήνες Fix CPU Clock Override checkbox not updating with GameINI (PR #8216 from CookiePLMonster)
5.0-10570 πριν από 7 μήνες Automatically detach/reattach bluetooth driver in passthrough (PR #8200 from randomstuff)
5.0-10568 πριν από 7 μήνες Core/HW/WiimoteReal: add missing Linux include (PR #8220 from Shizmob)
5.0-10566 πριν από 7 μήνες Work around C++20 std::filesystem changes related to u8string (PR #8213 from JosJuice)