5.0-12257 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Mark Zstandard as recommended for RVZ (PR #8934 from JosJuice)
5.0-12255 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Use Volume::IsDatelDisc in VolumeVerifier (PR #8931 from JosJuice)
5.0-12253 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Fix scrubbing not being disabled for Datel discs (PR #8930 from JosJuice)
5.0-12251 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Fix downloading covers for non-GNHE5d Datel discs (PR #8929 from JosJuice)
5.0-12247 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (PR #8884 from iwubcode)
5.0-12245 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες JitArm64_Paired: Fix ps_msub when d == b (PR #8919 from MerryMage)
5.0-12243 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες JitArm64: no intermediate rounding for FMA (PR #8870 from Tilka)
5.0-12240 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-12239 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Support the new MSVC preprocessor (PR #8913 from JosJuice)
5.0-12237 πριν από 5 μήνες VideoCommon: Show profiler output again (PR #8912 from JosJuice)
5.0-12235 πριν από 5 μήνες JitArm64: Don't assume fastmem arena is available (PR #8911 from OatmealDome)
5.0-12233 πριν από 5 μήνες Feature XLink Kai BBA (PR #8853 from CrunchBite)
5.0-12230 πριν από 5 μήνες FreeLookCamera: Fix savestate branch inconsistency. (PR #8904 from AdmiralCurtiss)
5.0-12228 πριν από 5 μήνες Core: Call Movie::FrameUpdate per field, not per line (PR #8889 from JosJuice)
5.0-12226 πριν από 5 μήνες Core / VideoCommon / DolphinQt - allow tweaking freelook camera's field of view (PR #8820 from iwubcode)
5.0-12219 πριν από 5 μήνες NetworkWidget: Add Blocking column (PR #8808 from sepalani)
5.0-12217 πριν από 5 μήνες DiscIO: Deduplicate some VolumeGC/VolumeWii code (PR #8900 from JosJuice)
5.0-12215 πριν από 5 μήνες DolphinQt: Fix some warnings in ConvertDialog (PR #8899 from JosJuice)
5.0-12212 πριν από 5 μήνες DolphinQt: Add columns with file format details (PR #8897 from JosJuice)
5.0-12210 πριν από 5 μήνες Replace Windows CMake lambda constexpr capture workaround (PR #8898 from JosJuice)