5.0-13365 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Config: Fix cache not being invalidated when callbacks are suppressed (PR #9386 from leoetlino)
5.0-13363 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Make use of C++17 deduction guides with locks (PR #9389 from lioncash)
5.0-13361 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες DSPCore: Make several SDSP members private (PR #9387 from lioncash)
5.0-13357 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες DSP: Convert Mailbox enum into an enum class (PR #9384 from lioncash)
5.0-13353 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες DSPAnalyzer: Migrate off file-scope state (PR #9377 from lioncash)
5.0-13345 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες DSP: Eliminate some magic values related to the CR register (PR #9383 from lioncash)
5.0-13343 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Fix latency field being initially enabled on audio backends not supporting it (PR #9379 from Pokechu22)
5.0-13341 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες DSPCore: Move PRECISE_BACKLOG define to the interpreter code (PR #9382 from lioncash)
5.0-13339 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Fix Core.vcxproj.filters (PR #9381 from JosJuice)
5.0-13337 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες DSP: Eliminate most global state (PR #9348 from lioncash)
5.0-13334 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες CMake: Update cmake_minimum_required calls using versions less than 2.8.12. (PR #9372 from jordan-woyak)
5.0-13332 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες BitUtils: Fix uint64_t gcc compile (Linux) (PR #9375 from iWeaker4you)
5.0-13330 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Jit_Integer: Use RORX where possible (PR #9363 from MerryMage)
5.0-13327 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Jit_Integer: rlwinmx: Use BEXTR where possible (PR #9371 from MerryMage)
5.0-13325 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Jit_Integer: rlwinmx: Generalize byte/word extract plus shift case (PR #9370 from MerryMage)
5.0-13323 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Jit64: More constant propagation optimizations (PR #9262 from Sintendo)
5.0-13313 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες BitUtils: Add CountLeadingZeros (PR #9374 from MerryMage)
5.0-13309 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Call UpdatePerformanceMonitor when needed (PR #9355 from JosJuice)
5.0-13304 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Only have one settings entrypoint in game properties (PR #9368 from JosJuice)
5.0-13302 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Jit_Integer: Add trivial AndWithMask cases (PR #9364 from MerryMage)