5.0-14736 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Software: Handle texture wrapping more accurately (PR #9921 from Pokechu22)
5.0-14733 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες GameINI: Fix Garfield Hang (PR #9953 from JMC47)
5.0-14731 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Adjust DSP selection names (PR #9943 from JosJuice)
5.0-14727 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες NetPlay: Split save and SD card write settings (PR #9937 from Techjar)
5.0-14729 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64: Implement mtfsb0x (PR #9890 from JosJuice)
5.0-14725 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες GBA: Add "Scan e-Reader Card(s)" context menu item (PR #9938 from Pokechu22)
5.0-14723 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες AudioPane: Adjust DSP selection names (PR #9941 from JMC47)
5.0-14721 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες GameINI: Fix de Blob 2 visual issues. (PR #9940 from JMC47)
5.0-14719 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες MemoryViewWidget: Remove unnecessary column (PR #9942 from Pokechu22)
5.0-14717 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64: Fix dcbz backpatch (PR #9932 from JosJuice)
5.0-14714 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64: Improve Arm64FPRCache::GetCallerSavedUsed (PR #9767 from JosJuice)
5.0-14712 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες DSPHLE: re-enable low-pass filter (PR #9929 from Tilka)
5.0-14710 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες StringUtil: Remove unused function BuildCompleteFilename (PR #9933 from Dentomologist)
5.0-14708 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64: Add temp reg parameter to Arm64RegCache::Flush (PR #9892 from JosJuice)
5.0-14706 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες PowerPC: Move lwarx/stwcxd. reservation into PowerPCState (PR #7896 from CrystalGamma)
5.0-14703 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες GameINI: Fix PoP:TT Shadows (PR #9920 from JMC47)
5.0-14701 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες GameINI: Improve Rendering in Sin & Punishment: Star Successor (PR #9925 from JMC47)
5.0-14699 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Fix MEM2 in the memory viewer in physical mode (PR #9912 from Pokechu22)
5.0-14697 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες GameINI: Fix water in Tomb Raider Legend (PR #9924 from JMC47)
5.0-14695 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες GameINI: Fix Happy Feet 2 Text (PR #9926 from JMC47)