5.0-12040 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα WiiRoot: Fix empty files being created when source is missing (PR #8802 from leoetlino)
5.0-12038 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Add support for booting a save state from command line (PR #8797 from iwubcode)
5.0-12036 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Expand freelook camera with control options (PR #8767 from iwubcode)
5.0-12031 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Externals: Add zstd (PR #8811 from JosJuice)
5.0-12028 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες cmake: add an option to control dependencies vendoring (PR #8806 from delroth)
5.0-12026 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Core/UICommon: Fix EnableScreenSaver preprocessor directive (PR #8810 from Techjar)
5.0-12024 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες InputCommon: Use the Window handle when initializing DirectInput. (PR #8795 from WamWooWam)
5.0-12021 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες GCAdapter: add libusb error logging on reads/writes (PR #8807 from delroth)
5.0-12019 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες docs/DSP: fix $prod references (PR #8801 from Tilka)
5.0-12017 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Implement multithreaded compression (PR #8760 from JosJuice)
5.0-12015 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Jit: remove warning -Winvalid-offsetof (PR #8687 from howard0su)
5.0-12013 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Saving and restoring NetPlay Session Browser dialog's settings. (PR #8744 from cristian64)
5.0-12011 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Debugger: Add a Thread widget (PR #8686 from sepalani)
5.0-12009 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Boot: Add ConsoleType enum class (PR #8712 from sepalani)
5.0-12007 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Remove redundant "Emulation" from "DSP HLE Emulation" (PR #8790 from leoetlino)
5.0-12005 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες WiimoteEmu: Cleanup warnings of -Wparentheses (PR #8691 from howard0su)
5.0-12003 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Add DSP Emulation Engine (PR #8770 from Ebola16)
5.0-12001 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες MathUtil: Fix Rectangle::GetWidth/Height for unsigned types (PR #8775 from leoetlino)
5.0-11999 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες IOS/KD: Cleanup sockets on IOCTL_NWC24_CLEANUP_SOCKET (PR #8757 from sepalani)
5.0-11997 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Fix Windows CMake build errors (PR #8789 from JosJuice)