5.0-14831 πριν από 4 μήνες JitArm64: Fix W8 slowmem store (PR #9997 from JosJuice)
5.0-14829 πριν από 4 μήνες PowerPC: Implement broken masking for uncached unaligned writes (PR #9964 from JosJuice)
5.0-14823 πριν από 4 μήνες FilesystemWidget: Show more information about partitions (PR #9986 from Pokechu22)
5.0-14821 πριν από 4 μήνες Jit64: Always pass effective address to InvalidateICache() in dcbx. (PR #9995 from AdmiralCurtiss)
5.0-14818 πριν από 4 μήνες GameINI: SpongeBob SquarePants Movie QoL Settings (PR #9994 from JMC47)
5.0-14816 πριν από 4 μήνες Preserve spaces in mapping preview of control names (PR #9987 from Filoppi)
5.0-14814 πριν από 4 μήνες GameINI: Add Gladius Patch to Other Regions (PR #9992 from JMC47)
5.0-14812 πριν από 4 μήνες Convert NaN to 1 when generating texture coordinates (PR #9928 from Pokechu22)
5.0-14810 πριν από 4 μήνες GameINI: SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom Quality of Life settings (PR #9989 from JMC47)
5.0-14808 πριν από 4 μήνες WiimoteReal: Fix Dolphin shutdown crash (PR #9948 from Dentomologist)
5.0-14806 πριν από 4 μήνες GameINI: Add Safe Texture Cache to SpongeBob's Truth or Square (PR #9985 from JMC47)
5.0-14804 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα VideoBackendBase: Prefer Vulkan over OGL on macOS Mojave and newer (PR #9962 from OatmealDome)
5.0-14802 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα VideoCommon: Rename ApiType to api_type (PR #9984 from Pokechu22)
5.0-14799 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Android: update dependencies (PR #9961 from Simonx22)
5.0-14797 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα DSPHLE: report games that use unimplemented AX features (PR #9982 from Tilka)
5.0-14795 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Jit: Use accurate negation order for FMA instructions (PR #9973 from JosJuice)
5.0-14792 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Implement mtfsfx (PR #9977 from JosJuice)
5.0-14790 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-14789 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα DSPDisassembler: Fix LSR/ASR formatting (PR #9980 from Pokechu22)
5.0-14787 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα GameINI: Enable Medium Tex Cache for Generator Rex (PR #9979 from JMC47)