3.5-1816 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] Make the banners display a little larger. Now they don't look like tiny icons in the game list.
3.5-1815 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] Fix Wii games.
3.5-1814 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες Change per instruction run counts to u64 on all platforms. JIT64 and JITIL runcount isn't implemented properly(and is disabled) so this doesn't effect them.
3.5-1813 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες Add an OSD message to remind the user if Shader Debugging is enabled
3.5-1812 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] Prevent duplicate duplicate items from being in the game list at one time.
3.5-1811 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] Change the Game List items to be formatted similarly to how the folder browser is. Also ensure the 'no banner' icon scales down to the same size as the other banners.
3.5-1810 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] Ensure that required dependencies are actually exported along with everything else when the Android version builds. Without this, the support libs will not export and cause the emulator to c...
3.5-1809 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] Simplify if statement conditions for the item click listener in FolderBrowser.java.
3.5-1808 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] Shorten FolderBrowserItem's method 'isValidItem()' into 'isValid()' makes more sense and less redundancy in terms of 'item.isValidItem()' -> 'item.isValid()'
3.5-1807 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] FolderBrowserItem objects don't need to store a context.
3.5-1806 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες Update translation pot file.
3.5-1805 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες NetWindow: Move "Write memcards" checkbox to be host-only
3.5-1804 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες Remove a redundant check in the fifo.
3.5-1803 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες In the EGL backend context interface, don't call eglMakeCurrent. This was only done to pull in some information to the info log. This is necessary since eglMakeCurrent binds the context to the current...
3.5-1802 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες Put the shader info log at the end of the shader log file. This fixes issue 6495.
3.5-1801 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες VideoConfigDialog: Rephrase "Hacked Buffer Upload" and its description to something less technical.
3.5-1800 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες Prevent stopping emulation before fully booting. This can sometimes cause dolphin to crash.
3.5-1799 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες On CoreParemeter member object creation make sure to set bEnableDebugging, bAutomaticStart, and bBootToPause to default values so they aren't unitialized. This caused a issue in particular on the Andr...
3.5-1798 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] Make sure to unallocate the correct memory size in MemArena.
3.5-1797 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] Fix a bug where the name would display incorrectly in the game list.