3.5-1646 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Add "Q" / "E" as freelook keybindings
3.5-1644 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Drag and drop.
3.5-1643 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες VertexShaderManager: Make ProjectionHack private
3.5-1642 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες wx: Prevent warnings when compiling with recent versions of g++
3.5-1641 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'possibly-useful-netplay-changes'
3.5-1635 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες There. Fix all the issues where we are using integers when we should be using floats in the texture conversion shaders.
3.5-1634 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Continuation of the previous commit. I missed a integer.
3.5-1633 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Fix a issue in the texture conversion shaders that was multiplying an integer with a float.
3.5-1632 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες X11: Don't do a round-trip to the server to figure out our size on configure
3.5-1631 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες X11: Don't use a client event as a wrapper for XMoveResizeWindow
3.5-1630 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Actually link to XI2
3.5-1629 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Fix up last commit
3.5-1628 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Use pkg-config to check for XInput2
3.5-1627 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Clean up all the GetName methods for XInput2 controls.
3.5-1626 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Add X11 XInput2 input plugin, including MPX and with support for axis controls. Based on the original XLib plugin, and thus shares some of its warts.
3.5-1625 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [Android] Tiny cleanup regarding method indentation in GameListAdapter.
3.5-1624 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [ARM] Reenable FMRX, it seems to work fine.
3.5-1623 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [ARM] Implement LFD. Reorder VFP register allocation a bit.
3.5-1622 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες Add Read_F32 and Read_F64 helper functions to MemmapFunctions.
3.5-1621 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες [ARM] Implement xorx