3.5-1823 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] Add ASR/ASRS and UMULLS emitters.
3.5-1822 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες NetPlayServer: Remove unused code
3.5-1821 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Add an INI option to not loop FIFO playback and stop emulation when it's done
3.5-1820 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Catch a more specific exception type (UnsatisfiedLinkError) when trying to load the main native Dolphin 'library'. Also made the logging tag more specific.
3.5-1819 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] JitASM miroops. No functionality change.
3.5-1818 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες NetPlayProto: bump netplay version
3.5-1817 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Increases Gamecube pad polling rate during netplay to normal. Also re-add dualcore setting syncing to netplay, which I had erroneously removed.
3.5-1816 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Make the banners display a little larger. Now they don't look like tiny icons in the game list.
3.5-1815 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Fix Wii games.
3.5-1814 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Change per instruction run counts to u64 on all platforms. JIT64 and JITIL runcount isn't implemented properly(and is disabled) so this doesn't effect them.
3.5-1813 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Add an OSD message to remind the user if Shader Debugging is enabled
3.5-1812 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Prevent duplicate duplicate items from being in the game list at one time.
3.5-1811 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Change the Game List items to be formatted similarly to how the folder browser is. Also ensure the 'no banner' icon scales down to the same size as the other banners.
3.5-1810 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Ensure that required dependencies are actually exported along with everything else when the Android version builds. Without this, the support libs will not export and cause the emulator to c...
3.5-1809 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Simplify if statement conditions for the item click listener in FolderBrowser.java.
3.5-1808 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Shorten FolderBrowserItem's method 'isValidItem()' into 'isValid()' makes more sense and less redundancy in terms of 'item.isValidItem()' -> 'item.isValid()'
3.5-1807 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] FolderBrowserItem objects don't need to store a context.
3.5-1806 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Update translation pot file.
3.5-1805 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες NetWindow: Move "Write memcards" checkbox to be host-only
3.5-1804 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Remove a redundant check in the fifo.