3.5-1670 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Fix Android Build.
3.5-1669 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Change from using glDrawElements/glDrawElementsBaseVertex to glDrawRangeElements/glDrawRangeElementsBaseVertex. On Mali, this reduces a internal function usage from 8% to off the charts.
3.5-1668 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Clear patches on shutdown.
3.5-1667 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Revert "[Android] Use equals to compare GL version string instead of contains. This should really be some sort of sscanf check so we can check if version > 3.0 but we'll worry about that when OpenGL E...
3.5-1666 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Use equals to compare GL version string instead of contains. This should really be some sort of sscanf check so we can check if version > 3.0 but we'll worry about that when OpenGL ES 4.0 is...
3.5-1665 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Fix an issue where TextureConverter.cpp was creating a renderbuffer with the wrong format. Also a few minor shader issues where they were using integers in place of floats.
3.5-1664 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Fix Mali-T604 shader compilation
3.5-1663 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Add in the Mali driver bug so we can call glFlush every flush. It seemingly is quicker calling flush every time instead of every n times.
3.5-1662 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'multi-tas-input'
3.5-1658 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Forgot this from the last commit.
3.5-1656 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες FrameTools: Use the correct window handle for resizing the window
3.5-1655 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες fix a small uid awsome bug
3.5-1654 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες OGL/SamplerCache: Treat lod_bias as a signed integer.
3.5-1653 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες implement emulate efb format changes on ogl backend
3.5-1652 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες NetPlay: Sync across whether to save memcards or not
3.5-1651 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες NetPlay: Allow building a server without a game
3.5-1650 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Core: Remove an unused var
3.5-1649 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Implement zcomploc on OpenGL4.2+
3.5-1648 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες InputConfigDiag: Save the configuration when pressing "OK"
3.5-1647 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες InputConfigDiag: Add a simple error status label