3.5-1719 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Add new Netplay headers to the VS project.
3.5-1718 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Some initial support for immediates in integer. Plenty more to go.
3.5-1717 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Fix IMM support in the register cache.
3.5-1716 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'netplay'
3.5-1709 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Make sure to flush a register location. IMM still doesn't work...
3.5-1708 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Add support for IMMs to the GPR reg cache. Not yet using it since it doesn't quite work
3.5-1707 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Remove Fastmem. It is buggy and may never have the potential to work correctly.
3.5-1706 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Core: Remove dead code
3.5-1705 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Missed flushing our register caches in mtmsr. This would cause a buttload of problems, including the suspected ori being wrong issue. So flush caches and reenable ori.
3.5-1704 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] dcbst implementation.
3.5-1703 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Implement cmpl
3.5-1702 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Disable ori since it breaks Wind Waker.
3.5-1701 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Save DSP on thread setting to config cache when booting.
3.5-1700 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Change the OSX CFBundleIndentifier to use the proper domain name
3.5-1699 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Implement lha and fix lfs.
3.5-1698 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Fix VCVT F32<->F64 encoding.
3.5-1697 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Remove a couple files which have apperently never been used for anything.
3.5-1696 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Increase number of save state slots to 10.
3.5-1695 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Change a glClear in the OpenGL renderer to improve performance on Mali chips.
3.5-1694 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Push new ArmEmitter changes from PPSSPP. Mostly Fixes a few VFP/NEON instruction encodings.