3.5-1759 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Multi-language support (or at least the basic foundation of it).
3.5-1758 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Use a HashMap in PrefsFragment.java instead of two CharSequence arrays.
3.5-1757 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Seems like InputConfigFragment.java also had explicit list indexing. Removed it from here too.
3.5-1756 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Remove unnecessary explicit indexing of entries in a List within AboutFragment.java
3.5-1755 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Software Renderer: Show each backend's display name instead of its short name in the config dialog.
3.5-1754 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες ShaderGen: Optimize out most function calls for uid generation.
3.5-1753 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες LightingShaderGen: Use macro magic instead of snprintf. Should fix performance problems.
3.5-1752 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες ShaderGen: Static inline everything.
3.5-1751 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες PixelShaderGen: Optimize shader uid data order.
3.5-1750 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες VertexShaderGen: Optimize shader uid data order.
3.5-1749 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Main: Fix code that creates the BIOS subdirectories
3.5-1748 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [Android] Fix OpenGL ES 3 detection on Nexus 10. Nexus 10 defaults to GLES1 context when not specified while Adreno defaults to GLES2. Thanks to Jeremy D Miller for noticing and finding out why this w...
3.5-1747 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες PixelShaderGen: Do not write depth in pixel shader if depth testing (and thus writing) is not enabled. Should improve performance quite a bit in some cases.
3.5-1746 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες [ARM] Add a few instructions.
3.5-1745 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Main: Create BIOS subdirs of GC userdir on load
3.5-1744 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Check for GC BIOS in userdir before sysdir
3.5-1743 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Sync gameini ratings from the wiki. Fixes issue 6477.
3.5-1742 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες CleanFiles: Remove use of chardet
3.5-1741 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Move the new CleanFiles Python script to Tools/
3.5-1740 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Normalize all Game INI files