3.5-1580 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix a couple of compiler warnings that have cropped up.
3.5-1579 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες On linux check for a new enough system version of miniupnpc. Fall back to building the version in the externals if it is not available.
3.5-1578 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Disable UPnP on Android. (Sorry :()
3.5-1577 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Add UPnP support.
3.5-1576 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Make confirm on stop default enabled.
3.5-1575 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix ICC profiles in some of our PNGs (ic_drawer, Dolphin icon).
3.5-1574 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Disable LPF filtering in new-ax-hle
3.5-1573 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Implement AX command 0x11 (SET_OPPOSITE_LR)
3.5-1572 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες LogWindow: Fix a bad initializer
3.5-1571 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Squash warnings from wx
3.5-1570 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Remove a warning from ARM includes already defining PAGE_SIZE and a warning in the FPR cache.
3.5-1569 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix most ARM warnings
3.5-1568 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες [Android] Copy over DSP roms and font assets on build and first runs.
3.5-1567 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες [Android] Instead of wiping shared preferences, set the default values so the settings are actually selected when going in to the settings menu.
3.5-1566 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες [Android] Fix Android 4.0 gamepad input.
3.5-1565 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Disable encryption when checking Wiimote extension for scan. This is for when we are checking if it is a Balance Board.
3.5-1564 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Add ability to dump Balance Board data to local udp port. This probably won't work on Mac...
3.5-1563 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix vendor retrieval for Tegra in VideoOGL.
3.5-1562 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix a case where a boolean check (vector.empty()) was used when a clear (vector.clear()) was intended in ExpressionParser.cpp.
3.5-1561 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες ShaderGen: Use u8 as uid storage base type. Fixes an off-by-one error introduced in revision bdc28106eed0 that caused some lighting issues.