3.0-921 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας OGL: Make OSD messages fade out properly instead of having them disappear spontaneously.
3.0-920 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Should completely fix game list sorting.
3.0-919 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix another sorting bug.
3.0-918 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix sorting bug.
3.0-917 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'osx-savegame-fix'
3.0-913 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert "support retina display"
3.0-912 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix some random warnings.
3.0-911 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Changed to non conflicting overload.
3.0-910 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Function definition was not updated.
3.0-909 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Uninitialized usage.. or so it thought.
3.0-908 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Unused variable.
3.0-907 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Someone changed this to a u32... it's definitely a s32 :)
3.0-906 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας support retina display
3.0-905 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fixes swprintf_s issues hopefully. Also fixed an include not using correct caps.
3.0-904 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Apply same force to float fix as has already been done for DX11.
3.0-903 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fixed stupid bool to int conversion warnings.
3.0-902 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Warning free SOIL lib.
3.0-901 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Remove warning about ambigious if/else.
3.0-900 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Implement select audio backend CLI option.
3.0-899 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Added Tools/buildbot-try.sh. See http://code.google.com/p/dolphin-emu/wiki/BuildbotTry for documentation about that feature.