3.5-564 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add ARM Jit to GUI when built on ARM
3.5-563 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Make the (V)LDR/(V)STR instructions support negative offsets. This fixes a bug where Arm Jit couldn't load the top 33 FPRs. Also makes it so the core can access all GPRs, FPRs, and SPRs in ppcState. T...
3.5-562 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας OK, seriously, buildfix. I shouldn't even have commit access!
3.5-561 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Buildfix for real.
3.5-560 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Buildfix!
3.5-559 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Use standard binary multiple unit symbols for game size display. Use integer math for the calculation as we cannot rely on floats for something as important as game size display!
3.5-558 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Disable SSE2 check in the GUI when building ARM.
3.5-557 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fixed issue 5270. Don't ask me how, I just clean up code and then it works! I think it was int overflow.
3.5-556 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix compiling Dolphin on devices that provide crazy GLES drivers
3.5-555 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'hle-fs-cleanup'
3.5-548 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Don't null-terminate some random std::string.
3.5-547 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'windows-unicode'
3.5-518 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Windows: Open wiimotes with the FILE_SHARE_WRITE flag like before.
3.5-517 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix accidental change from libpulse-simple to libpulse
3.5-516 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix ARM build.
3.5-515 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Kill warning.
3.5-514 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Eliminate some baseless restrictions in PointerWrap, mainly vector<string> not working.
3.5-513 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'perfqueries'.
3.5-491 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας also don't cleanup efb copys on efb2ram
3.5-490 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix Dolphin starting only once then crashing at startup