3.5-403 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Added the ability to reverse the direction of the force feedback by allowing negative range values.
3.5-402 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Changes/cleanup to TextureCache::Load and other mipmap related code. The significant change is what is now line 520 of TextureCacheBase.cpp: ((std::max(mipWidth, bsw) * std::max(mipHeight, bsh) * bsde...
3.5-401 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Reduce some DI command delays. Fix DKCR hanging with DSP HLE. My other games continue to work.
3.5-400 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Video_Software: Fix ZComploc option breaking stuff.
3.5-399 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Video_Software: Fix the ZFreeze option doing nothing.
3.5-398 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Video_Software: Toggable zfreeze and early_z support for testing.
3.5-397 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix header guard and definitions not being set to 1
3.5-396 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Add the option to turn on only the EGL interface to use desktop OpenGL with it.
3.5-395 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Change the ugly "no banner" banner to the sexy "X" from the website.
3.5-394 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix a crash in the FifoPlayer dialog.
3.5-393 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Use different reply delays for various DI commands. Fixes issue 5983.
3.5-392 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Revert "[bugfix] DX9::TextureCache: Use max_lod instead of min_lod where necessary."
3.5-391 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Merge branch 'mipmap_fixes'.
3.5-383 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix some potential issues when blending on EFB formats without alpha. Clean up state transition tables.
3.5-382 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Disable play and record buttons if an iso was selected, but is later deselected.
3.5-381 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Disable start/play recording buttons when no iso is selected.
3.5-380 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Only delay DI and fs IPC replies. Fixes issue 5982.
3.5-379 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix compilation with SDL2. (based on a patch from matthewharveys) Fixes issue 5971.
3.5-378 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες "Fix" using SDL from externals.
3.5-377 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Clean up SDL includes a bit. Maybe fix an SDL2 problem.