3.5-301 πριν από 8 χρόνια Add support for the mouse cursor and mouse clicking events on OS X.
3.5-300 πριν από 8 χρόνια Fix emulated wiimote shaking in Wario Land: Shake It, and probably others. Fixes issue 5295. (probably issue 5017 and issue 5578 too)
3.5-299 πριν από 8 χρόνια Improve "Enable Hotkeys" description. Fixes issue 4607.
3.5-298 πριν από 8 χρόνια Fix typo.
3.5-297 πριν από 8 χρόνια Mention middle mouse button in "Free Look" description. Fixes issue 5581.
3.5-296 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'full-analog-surface' Fixes issue 5010.
3.5-293 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'gameinistuff'
3.5-291 πριν από 8 χρόνια Copypaste fail.
3.5-290 πριν από 8 χρόνια Fix initial theme selection.
3.5-289 πριν από 8 χρόνια Actually use the screenshot icon.
3.5-288 πριν από 8 χρόνια Update title/status bar when pausing emulation.
3.5-287 πριν από 8 χρόνια Fix translations for the recent spelling error correction. Also update the pot file while we are at it.
3.5-286 πριν από 8 χρόνια Change GetCmdForHotkey to use a switch. Cuts down on if-statement spam.
3.5-285 πριν από 8 χρόνια Fix theme loading on non-Windows.
3.5-284 πριν από 8 χρόνια Move DSP settings to dolphin.ini
3.5-283 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'external-theme'
3.5-270 πριν από 8 χρόνια Revert "Made several variables/parameters unsigned in the DX9, DX11 and OGL plugins. They make more sense like this (given their names)."
3.5-269 πριν από 8 χρόνια Made several variables/parameters unsigned in the DX9, DX11 and OGL plugins. They make more sense like this (given their names).
3.5-268 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'ES_LAUNCH'
3.5-258 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'unix-fastmem'