3.5-1051 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Clean up CInterfaceAGL, make sure the screen gets cleared on stop, and remove the FPS update that messes up GUI builds since GUIless doesn't build anyways.
3.5-1050 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix a typo in ArmEmitter noticed by LionCash.
3.5-1049 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Set GLES Tex2D function to texture2D, texture is only available in GLES3. Fix some tabs in the config file.
3.5-1048 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Reenable mulli and negx, seems to work fine.
3.5-1047 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Git pull
3.5-1035 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix full screen on OSX, well as fixed as its ever been. Apperently in render to main it always shown the FPS on the bottom in full screen.
3.5-1045 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Finish up VFP cleanup. A few more instructions are left for VFP, and a bunch of NEON ones if it will ever be used.
3.5-1044 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας GLSL: also define pinned_memory in renderer.cpp
3.5-1043 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Remove an obsolete documentation file
3.5-1042 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert "Disable Vsync while holding tab to disable the frame limit."
3.5-1041 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Disable Vsync while holding tab to disable the frame limit.
3.5-1040 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας GLSL: store and use exact ubo sizes
3.5-1039 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix converting the charset of an empty string. Thanks to MrData on the forums for reporting this issue.
3.5-1038 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας remove some ogl error
3.5-1037 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας fix software backend
3.5-1036 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας GLSL: don't apply unsupported msaa settings
3.5-1035 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας disable pinned memory for fglrx
3.5-1034 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Windows - Don't disconnect real wiimotes on Dolphin close. (back to the old behavior) Fixed issue 6103.
3.5-1033 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix some warnings.
3.5-1032 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας GLSL: fix transparency issues on dual source blend. fix issue 6104