5.0-13075 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Fix IllegalStateException on startup (PR #9266 from JosJuice)
5.0-13073 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Core: Fix invalid lambda captures (PR #9267 from leoetlino)
5.0-13071 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Core: Convert logging over to fmt pt.2 (PR #9263 from lioncash)
5.0-13069 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DSP: Fix one DEBUG_LOG call (PR #9264 from leoetlino)
5.0-13067 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Common/Log: Add compile-time format string checks (PR #9260 from leoetlino)
5.0-13063 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Vulkan: fix validation error in bSupportsGeometryShaders=false case (PR #9130 from flto)
5.0-13061 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Add Show/Hide All options to gamelist region menu (PR #9210 from Dentomologist)
5.0-13059 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Game INI Changes (PR #9212 from nf6429)
5.0-13056 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Remove hacks for Wii Remote extension setting, round 2 (PR #9170 from JosJuice)
5.0-13054 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Re-add motionControlsEnabled to clearWiimoteNewIniLinkedPreferences (PR #9193 from JosJuice)
5.0-13051 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες WiimoteEmu: Implement extension encryption edge case. (PR #9220 from jordan-woyak)
5.0-13049 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες FrameDump Logging: Separate log type and migrate to fmt (PR #9239 from altimumdelta)
5.0-13047 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Fix updater not always cleaning up temp directory (PR #9247 from Dentomologist)
5.0-13045 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Core: Convert logging over to fmt pt. 1 (PR #9258 from lioncash)
5.0-13043 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Add a Skip EFB Access Hotkey (PR #9185 from Losuc)
5.0-13041 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Fixed non-UTF8 chars in PeakFinder.cpp (PR #9259 from Strum355)
5.0-13039 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες WiiUtils: Create Wii Shop log files when installing a WAD. (PR #9261 from AdmiralCurtiss)
5.0-13037 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-13036 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες VideoCommon: Migrate over to fmt (PR #9248 from lioncash)
5.0-13034 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Don't return 0x04 bytes from tr (PR #9246 from JosJuice)