Αρχεία ανά ετικέτα: video

The Rise of HLE Audio

hleaudioheader.jpg


Like any artistic medium, games are emotional experiences filled with joy, sadness, frustration, and more. Special moments can bring tears, cause shouting, or even screams. But imagine during one of those emotional highs if the audio simply died, and the game continued onward in a deafening silence before eventually freezing. That kind of marred experience was commonplace under Dolphin's old way of handling HLE audio.

The users of today don't have to face those problems; modern High Level Emulation (HLE) audio is both fast and accurate, mostly matching the conventions and output of its high-accuracy counterpart, Low Level Emulation (LLE) audio. This change in behavior is thanks to the work by delroth and magumagu that corrected the main fundamental flaw that afflicted old HLE audio. Fixing this defect and cleaning up the audio brought a multitude of features and fixes to the emulator that helped bring us into this modern era of speedy accuracy.Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.

An Old Problem Meets Its Timely Demise

The Legend of Zelda: The Wind Waker is one of the most popular Gamecube games, if not Nintendo games, in existence. Its mixture of an open world, sharp dungeons, and an inventive art style turned heads more than ten years ago when it was released. Dolphin has had its share of problems with Wind Waker, but none could be so frustrating as its mishandling of the heat distortion.

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.

Ten Years of Dolphin

Video by Justin Chadwick with editing by MayImilae and neobrain.

You can also download the video.

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.