3.5-1100 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες fixes for my last commit
3.5-1099 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Implement dual source blending to avoid unneeded alpha pass. this implementation does not work in windows xp (sorry no support for dual source blending there). this should improve speed on older hardw...
3.5-1098 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες VideoSoftware: Fail less at clamping.
3.5-1097 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Recommend Direct3D 11 or OpenGL instead of Direct3D 9.
3.5-1096 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Clean up blending code a bit.
3.5-1095 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες buildfix for my last commit on Mac OSX
3.5-1094 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Small Blending logic fix for opengl backend
3.5-1093 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Removed some redundant code introduced in the last commit.
3.5-1092 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Rounded the loop addresses to the nearest 16bit value in the loop comparison.
3.5-1091 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες OGL: enable buffersubdata in detection
3.5-1090 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Readded the tracking of the FIFO Writes.
3.5-1089 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix a slight leak in LogManager.
3.5-1088 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fixed issue 6119.
3.5-1087 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες [DolphinWX] Remove a duplicate conditional in Frame.cpp
3.5-1086 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Revert "Don't open/close file for every file operation." as it was crashing PokePark in Windows builds.
3.5-1085 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Array overrun fixed in VertexShaderCache for the DX11 plugin.
3.5-1084 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fixed DSPTool build.
3.5-1083 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Windows build fix
3.5-1082 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Go back to assuming every HID device is a wiimote on Windows. Fixed issue 6117. Unfixed issue 6031.
3.5-1081 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες VideoSoftware: Improve fog range adjustment by using less magic and more comments.