3.5-1335 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Use SOUNDTOUCH_INTEGER_SAMPLES only on Android build. Some audio backends (i.e. OpenAL) only support floating-point samples.
3.5-1334 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες BPMemory: Add register documentation for texture source adress and EFB configuration.
3.5-1333 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες FifoPlayerDlg: Improve navigating through search results.
3.5-1332 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες [Android] More GLES3 things. Disable Framedumping and MSAA rendering. Remove the HLSL->GLSL shader defines since Qualcomm doesn't support this in their shader compiler. Now they get chosen in our shad...
3.5-1331 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες [Android] Beginning of GLES3 support.
3.5-1330 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες [Android] Add GLSLES3 to the GLSL version enums. Add in the version and precision qualifier to the shader header.
3.5-1329 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες GL_DEPTH_COMPONENT can't have type of GL_UNSIGNED_BYTE with glTexImage2D. Qualcomm drivers get hit with this but all else don't care.
3.5-1328 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες [Android] Use vsnprintf for the log messages.
3.5-1327 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες [Android] Add in a compiling option for GLES3
3.5-1326 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες [Android] Allow the user to select multiple browse paths.
3.5-1325 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix some of the compiler warnings that have appeared recently.
3.5-1324 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Build fix
3.5-1323 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Merge remote-tracking branch 'john-peterson/cheat2'
3.5-1321 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες ogl: report shader compilation issues in the same way as other backends
3.5-1320 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Forced an exception check on short ARAM DMA transfers.
3.5-1319 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Immediately process ARAM DMA transfers if they are 1 block in length. Fixes the teleportation in Beyond Good and Evil.
3.5-1318 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες GCMemcard: Initialize the current/previous DIR BAT pointers when creating a new memory card fixes issue 6288
3.5-1317 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Clear the texture cache when a new dol is loaded via ES_LAUNCH. Fixes the black screen in The House of the Dead 2. Abbreviated some of the information in the window titlebar.
3.5-1316 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Dammit Ctrl-Z. Restore a wxSpinCtrl parameter that accidentally got removed in the last commit.
3.5-1315 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Display the initial number of frames that are to be recorded in the Fifo Player.