3.5-1034 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Windows - Don't disconnect real wiimotes on Dolphin close. (back to the old behavior) Fixed issue 6103.
3.5-1033 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix some warnings.
3.5-1032 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες GLSL: fix transparency issues on dual source blend. fix issue 6104
3.5-1031 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Ship by default a free DSP ROM that can handle most games with LLE
3.5-1030 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες GLSL: explicitly check for gl errors for pinned memory
3.5-1029 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Check for HID wiimote name on Windows instead of assuming everything is a wiimote.
3.5-1026 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες GLSL: fix nfs-hp2
3.5-1025 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'GLSL-master'
3.5-663 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες My OCD will not stand for this.
3.5-662 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες So much more readable now!
3.5-661 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderManager: Reload fog range adjustment shader constants upon viewport change.
3.5-660 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix checks for preventing the main and render windows from spawning off screen.
3.5-659 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Corrected a typo.
3.5-658 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Force depth textures to be emulated when the result is needed for fog calculation.
3.5-657 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες VideoSoftware: Do not clear the depth buffer on EFB copy clears when depth writing is disabled.
3.5-656 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Beginning of VFP cleanup. Will finish when I have the hardware in front of me.
3.5-655 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Actually set the bIDIVa value in the ARM CPUDetect.
3.5-654 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fixed the Windows 32bit debug build.
3.5-653 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Prevent the render window from spawning off screen.
3.5-652 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Really clean up all the emitter loadstores on ARM. If a ARM device supports VFPv4, then it supports IDIVA, so handle that in CPUDetect.