3.5-2403 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] ps_sel implementation.
3.5-2402 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] Remove extraneous BKPT from ps_rsqrte.
3.5-2401 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] ps_rsqrte implementation.
3.5-2400 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] VRSQRTE NEON emitter.
3.5-2399 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] ps_nmadd/ps_nmsub implementations.
3.5-2398 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] rlwnmx implementation.
3.5-2397 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] Implement ps_msub. Minor optimizations.
3.5-2396 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Prevent an error message from erroneously displaying when dumping frames in d3d9 or d3d11.
3.5-2395 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες D3D11: Fix screenshot aspect ratio.
3.5-2394 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] fcmpo/fcmpu implementations.
3.5-2393 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] fctiwzx implementation. This isn't implemented in JIT64 and it is unstandeable why it isn't.
3.5-2392 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [ARM] Add NEON VORR and fix encoding on NEON VEOR. Remove VMRS_APSR because it is the same as VMRS(PC)
3.5-2391 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Add a hacky check for text file size in ReadFileToString. Fixes issue 6455.
3.5-2390 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'wad_gamenames'
3.5-2388 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Look for portable.txt in the exe directory and activate portable mode if it exists
3.5-2387 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Fix INIFile ignoring the last line of files
3.5-2386 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] No need to use startActivityForResult in DolphinEmulator.java any more. Just some leftover stuff from the big refactor.
3.5-2385 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Fix the name of the parameters in some unused interface methods.
3.5-2384 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες No, i don't check what i committed before pushing to master, one week before a release.
3.5-2383 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Create blank ini file before editing it, if it doesn't already exists. This prevents the editor from prompting to create it.