3.5-1670 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Fix Android Build.
3.5-1669 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Change from using glDrawElements/glDrawElementsBaseVertex to glDrawRangeElements/glDrawRangeElementsBaseVertex. On Mali, this reduces a internal function usage from 8% to off the charts.
3.5-1668 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Clear patches on shutdown.
3.5-1667 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Revert "[Android] Use equals to compare GL version string instead of contains. This should really be some sort of sscanf check so we can check if version > 3.0 but we'll worry about that when OpenGL E...
3.5-1666 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες [Android] Use equals to compare GL version string instead of contains. This should really be some sort of sscanf check so we can check if version > 3.0 but we'll worry about that when OpenGL ES 4.0 is...
3.5-1665 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Fix an issue where TextureConverter.cpp was creating a renderbuffer with the wrong format. Also a few minor shader issues where they were using integers in place of floats.
3.5-1664 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Fix Mali-T604 shader compilation
3.5-1663 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Add in the Mali driver bug so we can call glFlush every flush. It seemingly is quicker calling flush every time instead of every n times.
3.5-1662 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'multi-tas-input'
3.5-1658 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Forgot this from the last commit.
3.5-1656 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες FrameTools: Use the correct window handle for resizing the window
3.5-1655 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες fix a small uid awsome bug
3.5-1654 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες OGL/SamplerCache: Treat lod_bias as a signed integer.
3.5-1653 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες implement emulate efb format changes on ogl backend
3.5-1652 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες NetPlay: Sync across whether to save memcards or not
3.5-1651 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες NetPlay: Allow building a server without a game
3.5-1650 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Core: Remove an unused var
3.5-1649 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Implement zcomploc on OpenGL4.2+
3.5-1648 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες InputConfigDiag: Save the configuration when pressing "OK"
3.5-1647 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες InputConfigDiag: Add a simple error status label